Risicomanagement

Het Commissariaat voor de Media hecht waarde aan zijn onafhankelijke positie en wil een betrouwbare toezichthouder zijn. Deze uitgangssituatie vormt de basis voor het risicomanagement van de organisatie. Het college en managementteam zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderkennen, analyseren, en beheersen van risico’s, zowel als toezichthouder als in de eigen bedrijfsvoering.

De risico’s waarmee de organisatie kan worden geconfronteerd, worden onderverdeeld in strategische, operationele, compliance en financiële risico’s. Het managen daarvan vormt een integraal onderdeel van het gevoerde beleid van college en managementteam. Beide zien het belang van risicomanagement en zijn zich bewust van de onzekerheden en risico’s in de turbulente omgeving waarin het Commissariaat voor de Media zich beweegt.

De risicobereidheid is het totale risico dat de organisatie bereid is te accepteren om de strategische doelstellingen te behalen en zijn verplichtingen na te komen. De risicobereidheid wordt vastgesteld door de verschillende aspecten die van invloed zijn op de risicobereidheid, te bespreken en af te wegen. De overall risicobereidheid (risk appetite) van het Commissariaat voor de Media is ‘averse’, ofwel risicomijdend.

Er is sprake van een goede balans in de afwegingen bij het nemen van beslissingen. Over de belangrijkste risico’s rapporteren wij in dit jaarverslag.

CategorieOmschrijvingKansImpactBereidheid risico te nemen
Strategische risico'sVerlies van de onafhankelijke positie als toezichthouderKleinGrootKlein
ReputatieschadeKleinGrootKlein
Operationele risico'sToezichtsignalen worden niet tijdig onderkend of gedeeld tussen afdelingenKleinMediumKlein
IT-systemen sluiten niet aan op uitvoering van de toezichttakenGrootMediumKlein
IT-beveiliging biedt onvoldoende beschermingKleinGrootKlein
Onvoldoende mogelijkheden gekwalificeerd personeel aan te trekken

MediumGrootMedium
Compliance risico'sFouten bij interpretatie van wet- en regelgevingKleinGrootKlein
Financiële risico'sOnvoldoende bekostiging voor de uitoefening van takenGrootGrootMedium
Onjuistheden in de inning van toezichtkostenKleinMediumKlein

Mitigerende maatregelen

Strategische risico’s
Door het politieke debat in binnen- en buitenland inzake de onafhankelijkheid van de media op de voet te volgen, kan snel worden geanticipeerd op veranderingen in wet- en regelgeving. Bovendien is het Commissariaat voor de Media actief betrokken bij ERGA en kan hij de kernwaarden van het beleid actief onder de aandacht brengen van de Nederlandse en Europese besluitmakers. De positie van het Commissariaat voor de Media is in de Mediawet vastgelegd (artikel 7.1 van de Mediawet). Het college wordt voor een periode van vijf jaren benoemd met een eenmalige verlengingstermijn van eveneens vijf jaar. De medewerkers van het Commissariaat voor de Media zijn ambtenaren op grond van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

Met de medewerkers van het Commissariaat voor de Media wordt actief gesproken over de gedragscode integriteit en over de gevolgen daarvan voor hun werkzaamheden. Nieuwe medewerkers leggen de eed of belofte af en worden tijdens hun inwerkperiode actief begeleid en voorgelicht over aspecten van toezichthouden. Hieronder vallen integriteitskwesties.

Operationele risico’s
Berichten vanuit het ‘veld’ en eigen onderzoek zijn de belangrijkste bronnen voor het onderkennen van toezichtsignalen. De signalen worden intern besproken in een zogenaamd signalenoverleg waarbij vertegenwoordigers vanuit diverse afdelingen bij betrokken zijn. Hiermee wordt het risico dat signalen niet tijdig worden onderkend of niet worden gedeeld significant beperkt.

In 2018 zijn verdere stappen gezet in de modernisering van de IT-infrastructuur. Daarmee ondersteunt IT het primaire proces en is het beveiligingsniveau van systemen en data adequaat ingericht. In verband met toegenomen eisen die wij stellen aan onze systemen is in 2018 een nieuw zaaksysteem aangeschaft ter ondersteuning van het primaire proces. In 2018 is een succesvolle aanbestedingsprocedure gevolgd. De intentie is om in het voorjaar van 2019 een nieuw systeem te implementeren.

De financiële administratie is overgezet naar de ‘cloud’. De administratie is daarmee beter beveiligd tegen oneigenlijk gebruik door derden en is 24/7 beschikbaar.

De organisatie ondervindt dat het lastig is om een aantal vacatures te vervullen. Hierdoor kan de tijdigheid van besluitvorming onder druk komen te staan. Het Commissariaat voor de Media neemt actief deel in (belangen)organisaties als het Markt Toezichthouders Beraad en Klein Lef om uitwisselingen van talent te vereenvoudigen en het risico dat vacatures niet ingevuld kunnen worden te beperken. Daarnaast worden medewerkers tijdelijk ingehuurd om reguliere, binnen de formatie vallende, taken uit te voeren.

Compliance risico’s
Het Commissariaat voor de Media is een kennisorganisatie. We zijn een lerende organisatie, waarin medewerkers trainingen en opleidingen kunnen volgen om het kennisniveau up-to-date te houden. Zorgvuldigheid in de uitvoering van onze werkzaamheden en onderbouwing van de besluitvorming dragen ertoe bij dat de risico’s van onjuiste interpretatie van wet- en regelgeving gering is. Indien de zorgvuldigheid van de besluitvorming daarom vraagt, wordt extern advies ingewonnen.

Compliance risico’s worden beperkt door het kennisniveau in de organisatie actief te monitoren, bijscholing te faciliteren, en door inhuur van externe expertise.

Financiële risico’s
Deze zijn beperkt door actief te sturen op bestedingen en inkomstenstromen. Periodiek wordt gerapporteerd over gedane uitgaven en ontvangen inkomsten. Daar waar nodig wordt bijgestuurd om binnen de vastgestelde begroting te blijven. Met het ministerie van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap wordt periodiek overleg gevoerd over budgetontwikkelingen op middellange termijn.