Organisatie en personeel

De organisatie heeft een college van commissarissen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de bestuursrechtelijke besluitvorming. Het college wordt ondersteund door een uitvoeringsorganisatie van 42,84 fte (2017: 45,67 fte)[1]. De staforganisatie wordt aangestuurd door een directeur. Directeur en afdelingsmanagers van de afdelingen Risk & Control, Onderzoek & Toegang en Juridische Zaken & Handhaving vormen samen het managementteam. Het is managementteam is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de organisatie. Op specifieke vraagstukken laat het college zich ondersteunen door adviescommissies.

In 2018 zijn stappen gezet om de processen in de HR-organisatie te stroomlijnen. In samenspraak met de externe salarisverwerker is de overstap gemaakt naar het volledig digitaal beheren van de personeels- en salarisadministratie. Het nieuwe systeem biedt betere mogelijkheden om de processen in de organisatie te monitoren, omdat informatie sneller beschikbaar komt. Het besluitvormingsproces is daarmee aanzienlijk verkort.

Een aantal vacatures blijkt in de praktijk lastig te vervullen. In 2018 hebben we daarom een beroep moeten doen op externe inhuur om reguliere, binnen de formatie vallende, taken uit te voeren. In 2018 werd € 610.700 besteed aan inleenkrachten (2017: 725.000).  Het percentage wat werd besteed aan externe inhuur was in 2018 15,8% van de personeelskosten (2017: 19,4%).

In onderstaande tabel zijn relevante kengetallen aangaande de personele bezetting opgenomen.

 Werkelijk 2017Werkelijk 2018
Aantal medewerkers in dienst per ultimo jaar5044
Hiervan man52%41%
Hiervan vrouw48%59%
Gemiddelde leeftijd45 (9/12)46(8/12)
Gemiddelde bezetting (aantal), excl. VWNW50,2546,25
Gemiddelde bezetting (in fte) excl. VWNW45,6742,84
Uitstroom (in aantal personen)1112
Instroom (in aantal personen)139
Gemiddelde loonsom per fte81.73990.173

De stijging van de gemiddelde loonsom per medewerkers wordt veroorzaakt door de generieke loonstijging bij het Rijk (in 2018 werd een loonstijging afgesproken van 3% per 1 juli 2018). Daarnaast werd nieuw in dienst gekomen personeel hoger ingeschaald. Tenslotte zijn de werkgeverslasten sociale premies en pensioenen hoger dan in 2017.

In 2018 is de begeleiding van de Van Werk naar Werk (hierna VWNW) kandidaten ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Deze samenwerking is bijzonder succesvol. Inmiddels zijn met zes van de acht kandidaten, die sinds 2013 in het VWNW-traject zijn ondergebracht, vergaande afspraken gemaakt over het voorzetten van hun carrière buiten het Commissariaat voor de Media.

In december 2018 is een nieuwe ondernemingsraad geïnstalleerd. Met vier kandidaten is er voldoende draagvlak voor de nieuwe ondernemingsraad. De ondernemingsraad krijgt als eerste taak een vijfde lid te werven.

Het Commissariaat voor de Media neemt deel aan het Markt Toezichthouders Beraad. Door in het MTB te participeren krijgt het Commissariaat toegang tot netwerken waarin vacatures, ontwikkelingen op gebied van toezicht en opleidingsmogelijkheden gedeeld worden.
In internationaal verband participeert het Commissariaat voor de Media in de European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA).

In mei is de Algemene Gegevensverordening (AVG) inwerking getreden. Het Commissariaat voor de Media heeft hierop geanticipeerd door een Functionaris Gegevensverwerking (FG) te benoemen. De FG heeft het register opgesteld waarin wordt vastgelegd welke (privacy)gevoelige informatie wordt vastgelegd en met welk doel dat wordt gedaan.

[1] Betreft staforganisatie exclusief VWNW-kandidaten. De gemiddelde omvang hiervan is in 2018 4,25 fte (2017: 5,27 fte).