Financiën

De bekostiging van het Commissariaat voor de Media maakt onderdeel uit van de mediabegroting. De begroting en jaarrekening worden onder verantwoordelijkheid van het college van commissarissen aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangeboden. Het ministerie keurt deze stukken formeel goed. Met het ministerie wordt regelmatig overleg gevoerd over de begroting in relatie tot onze rol als toezichthouder. Voor 2018 is de bijdrage van het ministerie vastgesteld op € 5.140.000 (in 2017: € 5.317.000). Naast de bijdrage van het ministerie brengt het Commissariaat voor de Media kosten in rekening aan commerciële media-instellingen, die onder zijn toezicht vallen. Over 2018 bedroeg dit € 1.881.000 (in 2017: € 1.823.000).

De jaarrekening over 2017 is op 13 juli 2018 ter goedkeuring aan de minister van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voorgelegd.
De begroting 2018 is op 5 februari 2018 door het ministerie goedgekeurd.

In 2018 is afscheid genomen van Dubois Accountants en hebben we na een succesvolle Europese aanbestedingsprocedure een contract afgesloten met Mazars. Vanaf 2018 controleert dit kantoor de boeken van het Commissariaat voor de Media.

Het exploitatieresultaat 2018 komt uit op 401.000 euro positief. In de begroting werd rekening gehouden met een negatief resultaat van 280.000 euro. Per saldo een verschil van 681.000 euro. De belangrijkste redenen van deze afwijking zijn:

  • Het innovatieproject ‘De Toezichthouder 2025” dat in samenwerking met het ministerie zou worden opgestart is uitgesteld tot het voorjaar van 2019;
  • De opbrengsten uit de regeling toezichtskosten Commerciële Media-instellingen en Commerciële Media-instellingen op Aanvraag zijn hoger dan in de begroting voorzien. Enerzijds vanwege de uitbreiding van het aantal onder toezicht geplaatste partijen en anderzijds door indexeren van de tarieven. In de begroting was daarmee geen rekening gehouden;
  • Niet dan wel op een later moment invullen van vacatures leidde tot een besparing van circa 600.000 euro op de loonkosten. Hier staat tegenover dat inleen van externe krachten circa 360.000 euro hoger was dan in de begroting was voorzien.
  • Lagere dotatie aan wachtgeldregeling collegeleden door verlening aanstellingstermijn van een van de collegeleden.

In de begroting worden de kosten van de organisatie toegerekend naar taakgebieden. Daarmee wordt duidelijk gemaakt waar de nadruk van de werkzaamheden liggen. In onderstaande tabel worden de werkelijke kosten per taakgebied vergeleken met de begroting terzake:

Tabel: Toerekening kosten naar taakgebied
(Bedragen x 1.000)

 Begroting 2018 Resultaat 2018 
TaakgebiedAandeelBedragAandeelBedrag
Financieel toezicht9%6439%569
Programmatoezicht23%1.65223%1.528
Nevenactiviteiten4%2454%297
Toegang20%1.44022%1.440
Beleidsadvisering22%1.54822%1.439
BES (apparaat)3%2403%232
Vaste boekprijs (apparaat)7%4806%405
Overig12%81511%710
Totaal100%7.063100%6.620

Toelichting op de afwijkingen per taakgebied.

De indeling naar taakgebieden komt voort uit een advies dat BCG in 2015 heeft gegeven over het bekostigingsniveau van het Commissariaat. Naar aanleiding van de vijfjaarlijkse evaluatie die in 2018 door PwC is uitgevoerd, zullen we met het ministerie in overleg treden over herziening van de taakgebieden. De doelstelling is dat de toerekening meer inzicht biedt in de kosten van de wettelijke taken van het Commissariaat

Door een combinatie van factoren zoals hiervoor is beschreven, zijn de kosten per taakgebied zijn -over het algemeen- lager dan in de begroting was voorzien. Uitzondering is Nevenactiviteiten. In 2018 is geïnvesteerd in verder stroomlijnen van het proces van melden van een nevenactiviteit door een publieke media-instelling. In de loop van 2019 zal dit geïmplementeerd worden.