Hoe houdt het Commissariaat voor de Media toezicht?

Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. Bij de manier waarop we invulling geven aan onze taak gaan wij uit van het principe van toezicht op maat; we beoordelen per geval de meest effectieve manier waarop problemen die wij signaleren kunnen worden opgelost. Dat kan zijn door te investeren in voorlichting, door beleidsregels op te stellen en deze te consulteren in het veld waardoor het draagvlak onder het beleid vergroot kan worden, door normoverdragende gesprekken te voeren met individuele omroepen waarbij we hen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid om de wet na te leven, door gesprekken te voeren met de Raden van Toezicht van omroepen – maar wanneer dat nodig is ook door sancties op te leggen.

We houden zoveel mogelijk proactief en risicogestuurd toezicht. We identificeren belangrijke problemen die afbreuk doen aan onze kernwaarden. Dit doen we door op eigen initiatief op zoek te gaan naar onwenselijke gedragingen of omstandigheden. Ook registreren en analyseren we de signalen die bij ons binnenkomen. In 2018 waren dit 98 signalen.
 
Het onderwerp van die signalen kan heel uiteenlopend zijn. Denk hierbij aan signalen over een specifieke media-instelling of mediadienst op aanvraag, een specifiek televisieprogramma, of bepaalde typen media-aanbod in het algemeen. Met ons prioriteringskader bepalen we welke signalen we verder onderzoeken en welke niet. Waar nodig pakken we geconstateerde overtredingen aan.
 
Als onafhankelijk toezichthouder beoordeelt het Commissariaat voor de Media verder voorgenomen wetswijzigingen vanuit het oogpunt van extern toezicht op uitvoerbaarheid. Daarnaast hebben we de wettelijke taak om de bewindspersoon van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te adviseren over het beleid en de verantwoording van de NPO en de RPO.

Transparant en open

Het Commissariaat voor de Media is een transparante en open organisatie en wil de markt graag duidelijkheid bieden over de interpretatie van regelgeving. Omdat sprake is van voortdurende innovatie en ontwikkeling, is het soms nodig om uit te leggen hoe regels in die nieuwe situaties moeten worden toegepast. Als aanpassing van beleidsregels nodig is, raadplegen we via openbare consultaties betrokken partijen.
 
In 2018 hielden we, zoals elk jaar, dagelijks een spreekuur waarin onder ons toezicht vallende partijen vragen kunnen stellen. Het Commissariaat voor de Media vergroot op deze manier de voorspelbaarheid van zijn optreden. De kans op overtredingen wordt hiermee bovendien kleiner.
 
Adviezen, rapporten, en besluiten worden waar mogelijk via de website van het Commissariaat voor de Media openbaar gemaakt. Daarnaast zijn we actief op Twitter en LinkedIn.

Samenwerking anderen

In 2018 heeft het Commissariaat voor de Media samenwerkingsprotocollen met het Openbaar Ministerie en de Autoriteit Persoonsgegevens ondertekend.