Financiële verantwoording

(Na resultaatbestemming in euro maal 1.000)

ACTIEF31-12-2018 31-12-2017 
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa (1)
Bedrijfsgebouwen en -terreinen3.9904.160
Installaties118114
Andere vaste bedrijfsmiddelen143149
4.2514.423
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren (2)85255
Overige vorderingen en overlopende activa (3)2.8714.349
2.9564.604
Liquide middelen (4)7.9891.042
TOTAAL15.19610.069
PASSIEF31-12-2018 31-12-2017 
EIGEN VERMOGEN (5)
Algemene Reserve3.9423.466
Bestemmingsreserves1.6411.716
5.5835.182
VOORZIENINGEN
Voorziening frictie/reorganisatiekosten (6)9181.930
Overige voorzieningen (7)1.6481.830
2.5663.760
LANGLOPENDE SCHULDEN (8)5.9583.760
KORTLOPENDE SCHULDEN (9)
Crediteuren254276
Belastingen en (sociale) premies264213
Overige schulden en overlopende passiva571638
1.0891.127
TOTAAL15.19610.069