EPRA en Contact Comité

Naast ERGA is het Commissariaat voor de Media actief binnen EPRA (European Platform of Regulatory Authorities). Dit is een Europees platform van mediatoezichthouders, waarin ook niet EU-landen zijn vertegenwoordigd. EPRA is informeler van opzet dan ERGA en bespreekt vooral concrete uitvoeringskwesties. In tegenstelling tot ERGA staat het EPRA-lidmaatschap ook open voor toezichthouders uit niet EU-landen.

Twee keer per jaar komen de EPRA-leden bij elkaar om in plenaire vergaderingen en werkgroepen over actuele toezicht gerelateerde kwesties te overleggen. In 2018 werden De EPRA-vergaderingen in Luxemburg en Bratislava gehouden. Een centraal thema was hoe de publieke mediadienst zijn toegevoegde waarde in de naar elkaar toe bewegende mediawereld kan behouden. Tijdens een van de vergaderingen gaf een vertegenwoordiger van het Commissariaat voor de Media dan ook een presentatie over de publieke omroep, governance, en publiek-private samenwerkingen. Daarnaast nam zij deel aan een paneldiscussie over de digitale uitdagingen voor de publieke media. Ook de toenemende impact op de publieke opinievorming en verkiezingen door de verspreiding van desinformatie via sociale media stond hoog op de agenda van de EPRA-bijeenkomsten. Veel toezichthouders wezen daarom op het toenemend belang van mediawijsheid.

Contact Comité

Het Commissariaat voor de Media ondersteunt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij deelname aan het Contact Comité. In dit overlegorgaan, dat wordt voorgezeten door de Europese Commissie, zijn alle EU-lidstaten vertegenwoordigd. Zij spreken voornamelijk op beleidsmatig niveau met elkaar over de interpretatie en de toepassing van de richtlijn.

In 2018 werd in het Contact Comité onder ander gesproken over de initiatieven van de Europese Commissie om nepnieuws en terroristische content online te bestrijden. Een ander belangrijk agendapunt was hoe jurisdictie over satellietzenders kan worden vastgesteld. Ook werd in de vergaderingen uitvoerig stilgestaan bij de herziening van de Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten, die in november 2018 door de Raad van Ministers van de Europese Unie werd aangenomen.

Bilaterale en andere internationale contacten en werkzaamheden

Ook in 2018 was het Commissariaat voor de Media gastheer van een aantal buitenlandse delegaties, die meer wilden weten over mediaregulering en toezicht in Nederland.

In maart bezocht een delegatie van Servische professoren en PhD-studenten met als specialisaties Media en Journalistiek het Commissariaat voor de Media. Het bezoek vond plaats als onderdeel van het project Media Trips to the European Union dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd vanwege de voorgenomen toetreding van Servië tot de Europese Unie.

In februari bezocht de voorzitter van het Commissariaat voor de Media de mediatoezichthouder van Noordrijn-Westfalen in Düsseldorf. Tijdens dit bezoek praatte zij de Duitse collega’s bij over haar ervaringen als ERGA-voorzitter. Deze functie wordt vanaf 2020 door de Duitse toezichthouder vervuld.

In september waren er twee buitenlandse bezoeken aan het Commissariaat voor de Media. Zo kwam een ministeriële delegatie uit Vietnam langs in Hilversum. Tijdens het bezoek legde het Commissariaat voor de Media de nadruk op het belang van goede waarborgen voor de onafhankelijkheid van mediatoezicht en de toegevoegde waarde van zelf- en co-regulering, zeker bij online media. Ook de mediatoezichthouder uit Bosnië en Herzegovina kwam in september bij het Commissariaat voor de Media langs. Op de agenda stond de bescherming van minderjarigen en met name de rol die het Commissariaat voor de Media speelt ten opzichte van NICAM. In de discussie met de Bosnische collega’s werd uitvoerig van gedachten gewisseld over de voordelen en uitdagingen van een metatoezichtrol binnen het systeem en hoe minderjarigen adequaat te beschermen binnen het online domein.

Eveneens in september gaf een medewerker van het Commissariaat voor de Media op uitnodiging van het Europees Audiovisueel Observatory in Athene een presentatie op een internationale conferentie over vergunningverlening. In een aansluitende workshop, met collega’s van de Griekse toezichthouder en het Grieks ministry of Digital Policy, Telecommunications and Media, deelde hij de ervaringen van het Commissariaat voor de Media met het verlenen van toestemmingen voor omroepen en het registreren van ondemanddiensten.

In oktober was een medewerker van het Commissariaat voor de Media op uitnodiging in Madrid om te spreken op een conferentie over de bescherming van minderjarigen. Zij ging daarbij uitgebreid in op het Nederlands systeem van co-regulering en de onderscheidenlijke rollen van NICAM en het Commissariaat voor de Media.

Tags bij deze pagina