Activiteit

Nepnieuws

De Nederlandse maatschappij is gebaat bij goed geïnformeerde burgers. Belangrijke randvoorwaarden daarvoor zijn informatievrijheid en het bestaan van pluriforme en onafhankelijke media. Dankzij digitale technieken is het aanbod van media enorm toegenomen en het gebruik ervan sterk veranderd. Dit biedt veel kansen voor nieuwe en bestaande media, maar ook bedreigingen. Een van de bedreigingen is de mogelijkheid die de digitalisering biedt aan de verspreiders van nepnieuws.

Onder nepnieuws verstaan we alle vormen van foutieve, onjuiste of misleidende informatie. Hier valt dus zowel misinformatie als desinformatie onder. Misinformatie betreft inaccurate informatie die min of meer per ongeluk wordt verspreid. Desinformatie is onware, inaccurate of misleidende informatie die doelbewust wordt gecreëerd en verspreid omwille van economisch profijt of om een persoon, sociale groep, organisatie of land te schaden.

Snel en massaal verspreid nepnieuws kan burgers beperken in het maken van goed geïnformeerde keuzes op onder meer het gebied van financiën, politiek en gezondheid. De maatschappelijke onrust hierover is de afgelopen jaren toegenomen. Het Commissariaat voor de Media heeft als primaire taak het beschermen van de informatievrijheid, door toe te zien op de pluriformiteit, toegankelijkheid en onafhankelijkheid van de Nederlandse media. De ontwikkelingen in de mediamarkt en toenemende mogelijkheden voor het verspreiden van nepnieuws in de gaten houden, ziet het Commissariaat voor de Media dan ook als onderdeel van zijn taken.

Lees meer

Artikelen