Activiteit

Internationale samenwerking

Door ontwikkelingen die niet stoppen bij de landsgrenzen wordt de mediawereld steeds internationaler. Ook de Europese regelgeving is in beweging.

Vanuit Europa wordt een zwaar accent gelegd op onderlinge samenwerking tussen toezichthouders. Dat komt nu ook tot uitdrukking in het nieuwe artikel 30a van de nieuwe Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten, die in november 2018 is aangenomen. Dit artikel schrijft voor dat toezichthouders elkaar adequaat moeten informeren inzake de toepassing van de nieuwe Richtlijn, met name inzake jurisdictiekwesties. Dit betekent dat ook het Commissariaat voor de Media een goed aanspreekpunt moet zijn voor buitenlandse collega-toezichthouders. ERGA en de andere internationale overlegplatforms waar het Commissariaat voor de Media aan deelneemt, dragen sterk bij aan wederzijds begrip tussen Europese mediatoezichthouders bij complexe transnationale kwesties. Doel is dergelijke kwesties op een doeltreffende en doelmatige wijze in goed overleg op te lossen, voordat ze de kans krijgen uit te groeien tot officiële klachten. Het belang van investeren in een actieve deelname aan de netwerken en goede relaties speelt in het geval van het Commissariaat voor de Media nog meer, aangezien een aanzienlijk aandeel van de onder Nederlandse jurisdictie opererende aanbieders zich (deels) op het buitenland richt.

Lees meer

Artikelen