Toezichtthema’s 2018

Door de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod te beschermen, draagt het Commissariaat voor de Media bij aan de verwezenlijking van het principe van de vrijheid van informatie, een van de pijlers onder de democratie.

Het Commissariaat voor de Media bepaalt jaarlijks de strategische thema's die centraal staan bij het toezicht in het volgende jaar, bij het adviseren van de bewindspersoon van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en bij het voorlichten van bestaande en nieuwe aanbieders van media-aanbod. Voor het jaar 2018 hebben we gekozen voor de thema's het online domein en de onafhankelijkheid van het media-aanbod. Via de jaarlijkse toezichtbrief zijn de minister en de mediasector hierover geïnformeerd.

2018 in vogelvlucht

 • Rechtbank Limburg verklaart beroep van L1 ongegrond

  31 januari 2018

  De rechtbank Limburg verklaart het beroep van Stichting Omroep Limburg (beter bekend als L1) ongegrond. Stichting Omroep Limburg was in beroep gegaan tegen de door het Commissariaat voor de Media opgelegde boetes voor het overtreden van de sponsorregels in vier programma’s van L1. De rechtbank vindt dat het Commissariaat voor de Media deze boetes terecht heeft opgelegd. De rechtbank ziet geen reden om de boetes te matigen.

 • Boetes van 30.000 euro voor verboden verbondenheid

  20 februari 2018

  Het Commissariaat voor de Media legt de commerciële media-instellingen Young City Media B.V. en MultiCultural Events & New Dutch Media B.V. boetes op van ieder € 30.000. Dit is gedaan omdat is geconstateerd dat de media-instellingen zich schuldig hebben gemaakt aan verboden verbondenheid. In productieovereenkomsten en side letters stond dat wederzijds de volledige zeggenschap over frequentieruimte werd overgedragen. Daarmee overtraden zij de Mediawet, die onder meer beoogt de pluriformiteit van het media-aanbod te waarborgen.

 • Commissariaat voor de Media legt terecht boete op aan aanbieder van ernstig schadelijke video’s

  13 maart 2018

  De rechtbank Gelderland verklaart beroep van een online mediadienst tegen een boete van het Commissariaat voor de Media ongegrond. Het Commissariaat voor de Media had de mediadienst een boete opgelegd van 75.000 euro, omdat deze video’s met gewelddadige porno niet voor minderjarigen had afgeschermd. Het betreft twee video’s met expliciete verkrachtingsporno op twee websites. Er was geen enkele (technische) maatregel getroffen om deze video’s af te schermen voor jongeren onder de zestien jaar. Bovendien speelden de video’s direct af bij het openen van de pagina. De rechter maakt met zijn vonnis duidelijk dat het de verantwoordelijkheid is van online mediadiensten om kinderen actief te beschermen tegen schadelijke content.

 • Indeling zendtijd politieke partijen 2018

  16 maart 2018

  Het Commissariaat voor de Media wijst de hoeveelheid zendtijd aan politieke partijen op radio en televisie toe voor het jaar 2018. Deze hoeveelheid is gelijk voor iedere politieke partij die bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de Tweede of Eerste Kamer der Staten-Generaal een of meer zetels heeft verworven. De totale hoeveelheid reguliere zendtijd die politieke partijen in het jaar 2018 wordt toegewezen, bedraagt voor radio 41 uur en 10 minuten en voor televisie 9 uur en 45 minuten. Daarnaast wordt ten behoeve van herhalingsuitzendingen op televisie nog 11 uur en 42 minuten extra zendtijd toegewezen. Daarmee kan in 2018 elke politieke partij 15 reguliere spots en 18 herhalingsspots op televisie uitzenden en 19 spots op de radio.

 • Commissariaat voor de Media wees RTV Roermond terecht aan als lokale omroep

  30 maart 2018

  De Rechtbank Limburg oordeelt dat het Commissariaat voor de Media Stichting RTV Roermond terecht heeft aangewezen als lokale publieke omroep voor de gemeente Beesel. Het Commissariaat voor de Media mocht bij zijn beslissing afgaan op het advies van de gemeenteraad van de gemeente Beesel.

 • Commissariaat wijst bezwaar NPO af over dwangsom voor radio-acties

  19 april 2018

  Het Commissariaat voor de Media handhaaft de aan de NPO opgelegde last onder dwangsom, die is opgelegd om te voorkomen dat de NPO afspraken zou blijven maken die concert- en evenementenorganisaties een platform zouden bieden op NPO Radio 2 en 3FM om onder andere concerten en nieuwe cd’s te promoten. Het Commissariaat voor de Media blijft van oordeel dat de NPO de concert- en evenementorganisaties een concurrentievoordeel heeft gegeven en daarmee het zogenoemde dienstbaarheidsverbod heeft overtreden, en daarom de NPO terecht een last onder dwangsom heeft opgelegd.

 • Bijeenkomst over productplaatsing bij commerciële mediadiensten op aanvraag

  19 april 2018

  Het Commissariaat voor de Media houdt een bijeenkomst met de commerciële mediadiensten op aanvraag (cmoa’s), waarin het ingaat op de do’s and don’ts bij productplaatsing. Het presenteert daarbij de resultaten van een in 2017 verricht onderzoek naar productplaatsing in video’s van cmoa’s. Met de bijeenkomst beoogt het Commissariaat de naleving van de regels rond productplaatsing in het online domein te bevorderen.

 • Commissariaat voor de Media oordeelt over aankoop van boeken met spaarpunten

  24 april 2018

  Op verzoek van Bol.com geeft het Commissariaat voor de Media een bestuurlijk rechtsoordeel over de vraag of boeken op grond van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) mogen worden betaald met Air Miles, of met een cadeaukaart, die is verkregen door inwisseling van Air Miles. Het Commissariaat voor de Media stelt in haar oordeel dat Bol.com haar klanten boeken kan laten betalen met een cadeaukaart, ook als de cadeaukaart is betaald met Air Miles. Het systeem van de Wvbp en het Besluit vaste boekenprijs maken het echter niet mogelijk om boeken rechtstreeks met Air Miles te laten betalen.

 • Beleidsregels verenigingsactiviteiten vernieuwd

  22 mei 2018

  Het Commissariaat voor de Media past de regels voor schenkingen uit verenigingsgelden door omroepen aan. Nederlandse omroepverenigingen mogen schenkingen doen aan derde partijen uit hun verenigingsgelden als deze voldoen aan de bepaalde voorwaarden. Het Commissariaat voor de Media verduidelijkt hiermee de regels voor besteding van verenigingsgelden.

 • Rechtbank Oost-Brabant verklaart beroep tegen toezichtkosten ongegrond

  25 mei 2018

  De rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de hoogte van de toezichtkosten die het Commissariaat voor de Media heeft opgelegd aan media-instellingen CRZN en TiDa en de manier waarop het Commissariaat die kosten heeft berekend, juist is. De media-instellingen wilden hierover een uitspraak van de rechtbank hebben. Zij waren van mening dat de door het Commissariaat op grond van de toepasselijke regelgeving berekende toezichtkosten te hoog waren.

 • Commissariaat voor de Media kondigt bijzondere aandacht aan voor vermijdbare uitingen in het media-aanbod

  1 juni 2018

  Het Commissariaat voor de Media gaat bijzondere aandacht geven aan overtredingen van het verbod op zogenoemde vermijdbare uitingen door de landelijke publieke omroepen. In een brief aan de besturen van de omroepen en tijdens een informatiebijeenkomst laat het Commissariaat voor de Media dit aan hen weten. Er is sprake van vermijdbare uitingen als een publieke omroep namen of merken overdreven en overdadig in een programma noemt of in beeld brengt. In 2017 zijn bij vrijwel alle publieke omroepen te veel vermijdbare uitingen geconstateerd. Dat was reden voor het Commissariaat voor de Media om met deze maatregel te komen.

 • Presentatie Mediamonitor en Reuters Digital News Report: Nederlanders hebben weinig zorgen over nepnieuws

  14 juni 2018

  Het Commissariaat voor de Media presenteert de Mediamonitor 2018 voor het eerst samen met het Reuters Digital News Report. Uit het rapport blijkt dat Nederlanders zich, in verhouding tot inwoners van andere landen, weinig zorgen maken over nepnieuws. In totaal maakt 30% van de Nederlanders zich zorgen over wat waar en wat niet waar is op het internet. Daarmee neemt Nederland een bijzondere positie in. Het staat met afstand op de laagste plek van 37 onderzochte landen. Nederlanders geven aan zich het meeste zorgen te maken over verhalen waarin feiten worden verdraaid om een bepaald doel te bereiken of die volledig zijn verzonnen om politieke of commerciële redenen. Zij denken dat zij van alle vormen van verkeerde informatie met name slechte journalistiek tegen komen, in de vorm van feitelijke fouten, vereenvoudigde verhalen of misleidende koppen.

 • Bijeenkomst publiek-private samenwerking en nevenactiviteiten

  14 juni 2018

  Op verzoek van Nederlandse Content Producenten (NCP, voorheen Onafhankelijke Televisie Producenten) verstrekt het Commissariaat voor de Media op 14 juni 2018 bij NCP aan producenten informatie over publiek-private samenwerking en nevenactiviteiten. Deze bijeenkomst is speciaal georganiseerd voor producenten, vooruitlopend op de Masterclass Mediawet. Tijdens de bijeenkomst lichten we de (on)mogelijkheden die er bestaan voor publiek-private samenwerking en nevenactiviteiten toe.

 • Samenwerking tussen het Commissariaat voor de Media en het OM

  28 juni 2018

  Het Commissariaat voor de Media en het Openbaar Ministerie ondertekenen een samenwerkingsprotocol. Daarin maken zij werkafspraken over het uitwisselen van informatie en wijzen zij vaste contactpersonen aan. Het Commissariaat voor de Media verwacht dat beide organisaties hiermee snel kunnen handelen bij klachten en signalen over gedragingen die een risico vormen voor de bescherming van minderjarigen en de rechtmatige besteding van mediagelden. Het protocol draagt eraan bij dat het Commissariaat voor de Media deze belangen nog beter kan waarborgen.

 • Masterclass Mediawet voor producenten en programmamakers

  5 juli 2018

  Het Commissariaat voor de Media houdt een voorlichtingsbijeenkomst ‘Masterclass Mediawet voor televisieproducties’ speciaal voor producenten en programmamakers. Publieke en commerciële media-instellingen moeten aan de regels van de Mediawet voldoen. Als producent of programmamaker is het belangrijk te weten welke regels dat zijn. Bij het produceren van een programma kunnen zij daar dan rekening mee houden. Hierdoor verkleint de kans op overtredingen van de Mediawet.

 • Commissariaat stelt Praktijkhandreiking Dienstbaarheidsverbod vast

  10 juli 2018

  Het dienstbaarheidsverbod vormt een belangrijke pijler onder het publieke bestel. Het strekt ertoe de onafhankelijkheid van pubtiek media-aanbod te beschermen: publieke media-instellingen mogen met al hun activiteiten niet dienstbaar zijn aan commerciële belangen van derden. De praktijkhandreiking licht de achtergrond en inhoud van het dienstbaarheidsverbod nader toe, en geeft aan de hand van praktijksituaties waarover het Commissariaat en de rechter zich de afgelopen jaren hebben uitgesproken, aan wat de NPO, de RPO en de publieke media-instellingen kunnen doen om overtreding van het verbod te voorkomen.

 • Commissariaat vindt Kijkwijzer valide en betrouwbaar, maar ziet dat het systeem onder druk staat

  23 juli 2018

  Het Commissariaat voor de Media oordeelt dat Kijkwijzer van het NICAM een valide en betrouwbaar systeem is waarvoor nog steeds een groot draagvlak bestaat, zowel bij ouders, als bij aangesloten partijen. Het Commissariaat voor de Media is wel iets minder positief dan in 2017. Door de afwezigheid in delen van het online domein, zoals platforms voor user generated content, staat Kijkwijzer volgens het Commissariaat voor de Media onder druk. Daarnaast is de juistheid van de classificaties door NICAM licht gedaald en heeft de NPO nog steeds geen leeftijdsslot hoeven aanbrengen voor online aanbod dat niet geschikt is voor kinderen onder de twaalf. Ook is er een daling van Kijkwijzer in bekendheid en waardering onder ouders en opvoeders.

 • Commissariaat voor de Media brengt rapport uit met ACM over nepnieuws

  26 juli 2018

  Het Commissariaat voor de Media brengt samen met de Autoriteit Consument & Markt een rapport uit over digitalisering en nepnieuws. Daarin worden de risico’s van het op grote schaal verspreiden van nepnieuws via online platforms onderkend. Hoewel de impact van nepnieuws op de Nederlandse consument op dit moment beperkt is, waarschuwt het rapport ervoor dat dit niet vanzelfsprekend zo blijft. Investeringen zijn nú nodig om ervoor te zorgen dat ons nieuws divers, onafhankelijk en toegankelijk blijft. In het rapport benoemen we een aantal mogelijke acties, zodat nepnieuws ook in de toekomst geen voet aan de grond krijgt.

 • Commissariaat voor de Media onderzoekt Onze Boerderij en Boer zoekt Vrouw

  18 september 2018

  Naar aanleiding van de recente berichten in de media over de nevenfunctie van Yvon Jaspers gaat het Commissariaat voor de Media de programma’s Onze Boerderij en Boer zoekt Vrouw van KRO-NCRV en de daaromheen gemaakte afspraken onderzoeken. Onafhankelijkheid van publieke omroepen is voor het Commissariaat voor de Media uitgangspunt. Daarom is aan KRO-NCRV om opheldering gevraagd.

 • Commissariaat heft last onder dwangsom aan NPO wegens radio-acties op

  2 oktober 2018

  Het Commissariaat voor de Media heft de last onder dwangsom op, die in 2017 was opgelegd aan NPO Radio 2 en 3, en waarvan het Commissariaat in zijn beslissing op bezwaar van april 2018 had geoordeeld dat het deze terecht had opgelegd. De NPO had verzocht de last op te heffen. Deze mogelijkheid bestaat als er een jaar is verstreken sinds oplegging van een last, en er in de praktijk geen feiten of omstandigheden zijn die rechtvaardigen dat de last nog langer in stand blijft. Het Commissariaat is van oordeel dat dit het geval is. Het blijft de radio-acties van de NPO wel volgen.

 • Voorlichtingsbijeenkomst reclame, vermijdbare uitingen, sponsoring, productplaatsing en sluikreclame

  17 oktober 2018

  Het Commissariaat voor de Media geeft voor het tweede jaar op rij aan jonge programmamakers in spe voorlichting over reclame, vermijdbare uitingen, sponsoring, productplaatsing en sluikreclame. Deze voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op uitnodiging van Media Perspectives en is onderdeel van het Talent Development Program.

 • Nieuwe Europese Richtlijn aangenomen

  6 november 2018

  De Raad van Ministers van de Europese Unie neemt de nieuwe Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD-richtlijn) aan. De nieuwe richtlijn bevat diverse bepalingen op initiatief van ERGA, de Europese Regulators Groep voor de Audiovisuele Mediadiensten. Bescherming van jongeren in het online domein en onafhankelijkheid van mediatoezicht hebben een prominentere plek in de richtlijn gekregen. Madeleine de Cock Buning was in 2016 en 2017 voorzitter van ERGA en heeft zich hard gemaakt om deze twee bepalingen in de nieuwe Richtlijn te krijgen.

 • Opmerkingenbrief bij Begroting 2019 van de NPO

  7 november 2018

  De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft op 15 oktober 2018 zijn begroting voor het jaar 2019 bij minister Slob ingediend. Op grond van de Mediawet 2008 stuurt het Commissariaat voor de Media aan de minister een brief met opmerkingen bij de Begroting 2019 van de NPO.

 • Adviesbrief bij Begroting 2019 van de RPO en begrotingen RPMI's

  7 november 2018

  De Regionale Publieke Omroep (RPO) heeft zijn Begroting 2019 en de begrotingen 2019 van de regionale publieke media-instellingen (RPMI’s) bij minister Slob ingediend. Op grond van de Mediawet 2008 stuurt het Commissariaat voor de Media aan de minister een brief met advies over deze begrotingen.

 • Consultatie Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2018

  16 november 2018

  Het Commissariaat voor de Media biedt de mogelijkheid om via een internetconsultatie te reageren op het voornemen tot aanpassing van zijn Regeling houdende beleidsregels omtrent de toelaatbaarheid, herkenbaarheid en afbakening van reclame- en telewinkelboodschappen in het media-aanbod van publieke media-instellingen (Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2011). De voorgenomen aanpassingen betreffen het gebruik van prerolls in het online domein.

 • Grote, digitale standaardpakketten domineren het televisiezenderaanbod

  19 november 2018

  Grote, digitale standaardpakketten zijn de norm voor het aanbieden van televisiezenders. Dat blijkt uit het onderzoek Diversiteit van Televisiepakketten dat het Commissariaat voor de Media heeft uitgevoerd. In de afgelopen jaren is het aantal zenders in de digitale standaardpakketten alleen maar gestegen. In 2018 ligt het gemiddelde aantal op 46 zenders per digitaal standaardpakket. Deze standaardpakketten bevatten een hoge diversiteit aan zenders en genres. Daarmee garanderen ze nog altijd een divers aanbod voor de kijker.

 • Commissariaat neemt definitief besluit tot aanwijzing lokale omroepen Leidse regio

  6 december 2018

  Het Commissariaat voor de Media neemt een besluit over de aanwijzing van de omroepen in de Leidse regio. Holland Centraal wordt als lokale omroep voor de gemeenten Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude aangewezen. Voor de gemeente Leiden wordt Lorelei als lokale omroep aangewezen. Hiermee volgt het Commissariaat voor de Media het advies van de gemeenten.

 • Commissariaat in hoger beroep tegen uitspraak zaak Sterren.NL

  21 december 2018

  Het Commissariaat stelt hoger beroep in tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland in de beroepsprocedure van RadioCorp over het aanbodkanaal Sterren.NL. De rechtbank had het beroep van RadioCorp gegrond verklaard. Naar het oordeel van de rechtbank is DAB+ aan te merken als een netwerk met distributieschaarste. Om die reden had de NPO voor de verspreiding van Sterren.NL via DAB+ goedkeuring moeten vragen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Commissariaat besluit tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan. Op 24 januari 2019 oordeelt de Raad van State dat het Commissariaat de uitkomst van dat hoger beroep mag afwachten alvorens een nieuw besluit te nemen.

 • Hoger beroep L1

  27 december 2018

  De afdeling rechtspraak van de Raad van State verklaart het hoger beroep van Stichting Omroep Limburg (beter bekend als L1) deels gegrond. Op grond van de uitspraak van de Raad van State moet L1 een totale boete betalen van € 185.000, waar het Commissariaat voor de Media aanvankelijk een totale boete van € 239.000 had opgelegd. Het hoger beroep had uitsluitend betrekking op vier boetes voor de overtreding van de sponsorregels. Stichting Omroep Limburg heeft zich niet verzet tegen de overige vier boetes die waren opgelegd. De Raad van State volgt het Commissariaat voor de Media in de uitleg van het begrip ‘educatief’ en acht het sponsorverbod voldoende afgebakend. Volgens de Raad van State bestaat bij twee programma’s twijfel of het sponsorverbod is overtreden en moet L1 voor die programma’s het voordeel van de twijfel krijgen. Dat geldt echter niet voor de andere programma’s. De boetes die hiervoor zijn opgelegd, blijven in stand en de Raad van State volgt het Commissariaat voor de Media bij deze programma’s op alle punten.

Ontdek het jaarverslag

Weergeven: Kernwaarden Activiteiten