Toezichtthema

Huis op Orde

In 2017 is Huis op Orde het tweede toezichtthema van het Commissariaat voor de Media. Dit toezichtthema ziet op de governance en interne beheersing van publieke media-instellingen. Het Commissariaat voor de Media heeft hierover in 2017 beleidsregels opgesteld, die per 1 januari 2018 van kracht zijn geworden.

‘Good governance’ of ‘goed bestuur en toezicht’ is een onderwerp dat niet meer is weg te denken in het publieke debat. Maatschappelijke organisaties zijn zich in toenemende mate bewust van wat de stakeholders verwachten als het gaat om de afweging van belangen, transparantie in de verantwoording en duurzame bedrijfsvoering. Een specifiek aspect hierbij vormt de verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de redactionele autonomie van de publieke media-instelling. Ook dragen zij de verantwoordelijkheid voor het bestaan en een adequate opzet en werking van het interne risicomanagement- en controlesysteem. De kwaliteit van governance en interne beheersing is een verantwoordelijkheid van het bestuur en de raden van toezicht van de publieke media-instellingen zelf.

Het Commissariaat voor de Media constateert dat het risico op overtredingen van de Mediawet afneemt naarmate publieke media-instellingen meer interne waarborgen hebben ingebouwd in hun eigen organisatie om overtredingen te voorkomen. Dit geldt voor de onafhankelijkheid van de publieke media-instellingen, de rechtmatigheid van hun bestedingen en andere in de Mediawet geborgde belangen. Daarom heeft het Commissariaat voor de Media in 2017 het Huis op Orde als toezichtthema gekozen. In dit jaarverslag rapporteren wij over de resultaten van deze focus.

Lees meer

Artikelen