Organisatie en personeel

De organisatie heeft een college van commissarissen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de bestuursrechtelijke besluitvorming. Het college wordt ondersteund door een staforganisatie van 48,85 fte. De staforganisatie wordt aangestuurd door een directeur en een managementteam voor de planning en coördinatie van de activiteiten. Op specifieke vraagstukken laat het college zich ondersteunen door adviescommissies.

Het managementteam bestaat uit de algemeen directeur, de afdelingshoofden van de afdelingen Onderzoek en Toegang en Handhavingsbeleid en -uitvoering, en de manager Risk en Control. Deze laatste is tevens belast met de interne bedrijfsvoering van de organisatie.

De organisatie is een kennisorganisatie. De organisatie vindt het belangrijk dat medewerkers faciliteiten worden geboden om kennis op peil te houden. In 2017 is € 114.710 aan opleidingen besteed, in 2016 was dat € 74.689. Daarnaast worden medewerkers op regelmatige basis door interne en/of externe experts bijgepraat over actuele ontwikkelingen in het toezichtsveld.

In 2017 zijn er 13 nieuwe medewerkers in dienst getreden. Ook hebben 5 studenten stage gelopen binnen de organisatie. 11 medewerkers hebben de organisatie verlaten. Een aantal vacatures blijkt in de praktijk niet makkelijk in te vullen. In 2017 hebben we daarom een beroep moeten doen op externe inhuur om reguliere, binnen de formatie vallende, taken uit te voeren. In 2018 gaan we onze arbeidsmarktcommunicatie verder verbeteren om ons als aantrekkelijke werkgever beter te positioneren.

In totaal waren in 2017 gemiddeld 55,75 medewerkers in dienst (dit is gelijk aan 51,03 fte). Ten opzichte van 2016 is dit een stijging van 1 medewerker (0,6 fte). Hiervan was 46,4 procent man en 53,6% vrouw (in 2016: 42,8% mannen en 57,2% vrouwen).

In 2017 zijn afspraken betreffende de trajectbegeleiding van de van werk naar werk-kandidaten geactualiseerd.

In 2017 is het Commissariaat voor de Media lid geworden van Klein Lef. Dit is een platform waarbij aspecten over de bedrijfsvoering van kleine toezichthouders met elkaar worden gedeeld. Daarnaast neemt het Commissariaat voor de Media deel aan het Markt Toezichthouders Beraad. In internationaal verband trad de het Commissariaat voor de Media op als voorzitter van de European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA).