Financiën

De bekostiging van het Commissariaat voor de Media maakt onderdeel uit van de mediabegroting. De begroting en jaarrekening worden onder verantwoordelijkheid van het college van commissarissen aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangeboden. Het ministerie keurt deze stukken formeel goed. Met het ministerie wordt regelmatig overleg gevoerd over de begroting in relatie tot onze rol als toezichthouder. Voor 2017 is het bekostigingsniveau door het ministerie vastgesteld op € 5.317.000 (in 2016: € 5.515.000).

Naast de bijdrage van het ministerie brengt het Commissariaat voor de Media kosten in rekening aan commerciële media-instellingen, die onder zijn toezicht vallen. Over 2017 bedroeg dit € 1.823.000 (in 2016: € 1.891.000).

De jaarrekening over 2016 is op 15 maart 2017 ter goedkeuring aan de toenmalige staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voorgelegd. Deze heeft zijn goedkeuring daaraan verleend op 1 februari 2018. De begroting 2017 is op 21 juni 2017 door het ministerie goedgekeurd.

In het najaar is gestart met de aanbestedingsprocedure voor accountantsdiensten vanaf het verslagjaar 2018.