Voorwoord College

Dit is het jaarverslag 2017 van het Commissariaat voor de Media. Het was het jaar waarin we ons in het bijzonder richtten op ‘Het huis op orde’, een goede governance en interne beheersing bij de omroepen, en op het online domein. Zo motiveerden we YouTubers om hun eigen Social Code op te stellen, waarmee zij transparanter willen zijn over reclame naar hun doorgaans jonge kijkers. Ons toezicht op maat heeft in het afgelopen jaar in het teken gestaan van het voorkomen van overtredingen van de Mediawet. Onze medewerkers zijn letterlijk het hele land doorgetrokken om aan lokale en regionale omroepen de wet uit te leggen. We hebben informatiebijeenkomsten georganiseerd over de nieuwe beleidsregels governance en over de (on)mogelijkheden die er bestaan op het gebied van publiek private samenwerking. Een mooi jaar dus!

We zagen ook dat het speelveld van de media internationaal en nationaal nog dynamischer is geworden. Concurrentieverhoudingen wisselen voortdurend en verdienmodellen staan onder druk. In onze Mediamonitor signaleerden we ook al eerder een toenemende mediaconcentratie, onder meer vanwege fusies en overnames. Door al deze ontwikkelingen staat de pluriformiteit van de Nederlandse media onder grote druk.

Gelukkig zien we daarnaast dat mensen een divers media aanbod waarderen. Nederlanders maken bijvoorbeeld nog steeds breed gebruik van diverse nieuwsmedia. De kranten hebben een steeds minder grote oplage, maar worden nog steeds goed gelezen. Vooral de digitale versies. Dat zorgt ervoor dat mensen goed geïnformeerd keuzes kunnen maken en meningen kunnen vormen.

Dat stelt wellicht gerust, maar toch moet er nú iets gebeuren. Het Commissariaat voor de Media dringt er bij de Nederlandse mediasector op aan om te blijven investeren en innoveren om een pluriform, onafhankelijk en kwalitatief hoogstaand media-aanbod te kunnen blijven bieden. Daarbij verdienen nieuwe vormen van samenwerking de aandacht. Alleen door samen de blik op de toekomst te richten kan de Nederlandse mediasector blijvend concurreren met de grote buitenlandse spelers in de markt om advertenties.
Het Commissariaat voor de Media staat open voor het voeren van het gesprek met Nederlandse publieke en commerciële aanbieders en andere partijen, over de ruimte die de Mediawet biedt voor gezamenlijke initiatieven, vanuit een diep geworteld besef dat een sterke Nederlandse mediasector een onmisbare pijler onder onze democratie vormt.

Madeleine de Cock Buning
Jan Buné
Eric Eljon