Kernwaarden en basisprincipes

Het media-aanbod moet onafhankelijk zijn van politieke of commerciële beïnvloeding, het moet toegankelijk zijn, en het moet pluriform zijn. Het Commissariaat voor de Media waarborgt deze drie kernwaarden.

Onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid betekent dat kijkers en luisteraars moeten kunnen rekenen op onafhankelijke berichtgeving van commerciële en publieke media-instellingen, op informatie die niet is gekleurd door politieke of commerciële belangen. Niet voor niets is onafhankelijke informatie een van de pijlers onder onze democratie. Als toezichthouder op de audiovisuele media zien we erop toe dat er een duidelijke scheiding bestaat tussen redactie enerzijds en commercie en politiek anderzijds. Als er binnen het media-aanbod sprake is van bijvoorbeeld (toegestane) sponsoring of productplaatsing, dan moet dat voor de kijker of luisteraar herkenbaar zijn. Onafhankelijkheid betekent bovendien dat publieke media-instellingen volledig vrij moeten zijn om over de inhoud van hun programma’s te beslissen. Ze mogen zich niet dienstbaar maken aan derden.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid houdt in dat alle inwoners van Nederland tegen redelijke kosten en met zo min mogelijk beperkingen toegang hebben tot informatie. Voor televisie is dit op dit moment onder meer geborgd door pakketaanbieders te verplichten een breed pakket van zenders door te geven. Toegankelijkheid betekent ook dat aanbieders van media-aanbod toegang moeten hebben tot platforms waarop dit verspreid kan worden. Dat geldt echter niet voor alle informatie. Sommige schadelijke informatie kan té toegankelijk en daarmee onveilig zijn. De wet heeft tot doel te voorkomen dat minderjarigen blootgesteld worden aan ernstig schadelijke beelden.

Pluriformiteit

Pluriformiteit van het media-aanbod betekent dat een grote verscheidenheid aan onderwerpen op verschillende manieren aan bod moet kunnen komen. Er moet ruimte zijn voor allerlei (doel)groepen, meningen, en verhalen. Een pluriform media-aanbod ondersteunt de vrije meningsvorming en meningsuiting.

Ondersteunende basisprincipes

Deze drie kernwaarden van het toezicht op de Mediawet door het Commissariaat voor de Media worden ondersteund door de basisprincipes van rechtmatigheid, transparantie, en integriteit.

Rechtmatigheid

De legitimatie van het publieke bestel hangt in sterke mate samen met het vertrouwen van het publiek en van de politiek in de manier waarop publieke middelen worden besteed. Daarom heeft het Commissariaat voor de Media tot taak toezicht te houden op de rechtmatigheid van de bestedingen van publieke media- instellingen.

Transparantie

Voor het toezicht op de onafhankelijkheid van het media-aanbod en op de rechtmatige besteding van mediagelden door publieke media-instellingen is een transparante verantwoording een essentiële voorwaarde. Dit geldt zowel voor de verantwoording van bestedingen als voor de herkomst van inkomsten, bijvoorbeeld uit sponsoring.

Integriteit

Van het bestuur en de raden van toezicht van publieke media-instellingen wordt verwacht dat zij zich integer gedragen. Niet alleen door zich te richten op de bedrijfsmatige belangen van een media-instelling, maar tevens rekening te houden met de publieke belangen die ten grondslag liggen aan de Mediawet. Het Commissariaat voor de Media ziet erop toe dat deze rol wordt vervuld. Dat doen we onder meer aan de hand van de Beleidsregels governance en interne beheersing, die in 2017 zijn uitgebracht.