Hoe houdt het Commissariaat voor de Media toezicht?

Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. Bij de manier waarop we invulling geven aan deze taak gaan wij uit van het principe van toezicht op maat. We beoordelen per geval de meest effectieve manier waarop problemen die wij signaleren kunnen worden opgelost. Dat kan zijn door te investeren in voorlichting, door beleidsregels op te stellen en deze te consulteren in het veld waardoor het draagvlak onder het beleid vergroot kan worden, door normoverdragende gesprekken te voeren met individuele omroepen waarbij we hen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid om de wet na te leven, door gesprekken te voeren met de Raden van Toezicht van omroepen – maar wanneer dat nodig is ook door sancties op te leggen.

In het jaar 2017 hebben wij elk van deze toezichtinstrumenten ingezet, waarbij wij ervoor hebben gekozen om sterk in te zetten op het voeren van gesprekken met het veld. We hebben die gesprekken in verschillende settings en met verschillende doelstellingen gevoerd. We hebben twee rondetafelsessies (over dienstbaarheid en pre-rolls) georganiseerd omdat wij graag inbreng van de sector wilden verkrijgen over onderwerpen en om de verschillende partijen de mogelijkheid te bieden te reageren op elkaars standpunten. Ook hebben we bijeenkomsten georganiseerd gericht op het creëren van bewustzijn – over de inhoud van de wet, over de mogelijkheden die de wet biedt voor publiek-private samenwerking, over de beginselen achter de wet en de wenselijkheid om transparant te zijn ook daar waar de wettelijke regels (nog) niet van toepassing zijn, en over de noodzaak van een goede interne governance. Maar daar waar wij constateerden dat structureel het dienstbaarheidsverbod werd overtreden met radio-acties op NPO Radio 2 en 3, hebben wij het instrument van de last onder dwangsom ingezet om gedragsverandering te bewerkstelligen.

We houden zoveel mogelijk proactief en risicogestuurd toezicht. We identificeren belangrijke problemen die afbreuk doen aan onze kernwaarden. Dit doen we door op eigen initiatief op zoek te gaan naar onwenselijke gedragingen of omstandigheden. Ook registreren en analyseren we de signalen die bij ons binnenkomen. In 2017 waren dit 137 signalen.

Het onderwerp van die signalen kan heel uiteenlopend zijn. Denk hierbij aan signalen over een specifieke media-instelling of mediadienst op aanvraag, een specifiek televisieprogramma, of bepaalde typen media-aanbod in het algemeen. Met ons prioriteringskader bepalen we welke signalen we verder onderzoeken en welke niet. Waar nodig pakken we geconstateerde overtredingen aan.

Als onafhankelijk toezichthouder beoordeelt het Commissariaat voor de Media verder voorgenomen wetswijzigingen vanuit het oogpunt van extern toezicht op uitvoerbaarheid. Dat hebben we ook in 2017 gedaan. Daarnaast hebben we de wettelijke taak om de bewindspersoon van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te adviseren over het beleid en de verantwoording van de NPO en de RPO.

Transparant en open

Het Commissariaat voor de Media is een transparante en open organisatie en wil de markt graag duidelijkheid bieden over de interpretatie van regelgeving. Omdat sprake is van voortdurende innovatie en ontwikkeling, is het soms nodig om uit te leggen hoe regels in die nieuwe situaties moeten worden toegepast. Als aanpassing van beleidsregels nodig is, raadplegen we via openbare consultaties betrokken partijen.

Naast de hierboven genoemde rondetafelsessies en voorlichtingsbijeenkomsten, waarvan we er in 2017 dertien organiseerden over uiteenlopende onderwerpen, hielden we ook in 2017, zoals elk jaar, dagelijks een spreekuur waarin onder ons toezicht vallende partijen vragen kunnen stellen. Het Commissariaat voor de Media vergroot op deze manier de voorspelbaarheid van zijn optreden. De kans op overtredingen wordt hiermee bovendien kleiner.

Adviezen, rapporten, en besluiten worden waar mogelijk via de website van het Commissariaat voor de Media openbaar gemaakt. Daarnaast zijn we actief op Twitter en LinkedIn.