Wijzigingen Mediawet en uitvoeringstoets

In 2017 heeft het Commissariaat voor de Media diverse keren overleg gehad met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over mogelijke wijzigingen van de Mediawet. Daarbij is gesproken over een aantal door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voorgenomen wetswijzigingen, en over mogelijke wettelijke oplossingen voor knelpunten die het Commissariaat voor de Media bij het toezicht op de Mediawet had geconstateerd. Ook is gesproken over wijzigingen die de doelmatigheid van het toezicht kunnen vergroten.

Daarbij gaven we vanuit onze rol als onafhankelijk toezichthouder een oordeel over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van diverse voorgenomen wijzigingen van de Mediawet. Bij de beoordeling van deze voorgenomen wijzigingen staan de kernwaarden onafhankelijkheid, pluriformiteit, en toegankelijkheid centraal. Maar ook de ondersteunende basisprincipes transparantie, financiële rechtmatigheid, en integriteit.

Wijzigingen Mediawet

De voorgenomen wijzigingen van de Mediawet hebben onder meer betrekking op de benoemingsprocedure voor de leden van de raden van toezicht van de NPO, de RPO, de NOS, de NTR, de Ster, het Stimuleringsfonds voor de journalistiek, en voor bestuurders van het Commissariaat voor de Media. En ook op de governance van de Ster, de nieuwe dienstenprocedure en de aanpassing van het standaardprogrammapakket. De voorgestelde wijzigingen in de benoemingsprocedures moeten zorgen voor meer waarborgen voor onafhankelijke benoeming van bestuurders en leden van de raad van toezicht van genoemde organisaties en voor het onafhankelijk extern toezicht door het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat voor de Media heeft hierbij nadrukkelijk gewezen op het belang van een onafhankelijk benoemde toezichthouder. Transparante en onafhankelijke benoemingen vormen een belangrijke waarborg voor de onafhankelijkheid van de media. Nadat het ministerie begin 2018 de internetconsulatie van dit wetsvoorstel heeft afgerond, toetst het Commissariaat voor de Media in het voorjaar van 2018 of de voorgenomen wijzigingen van de Mediawet uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.

Wijzigingen Mediabesluit

De voorgestelde wijzigingen van het Mediabesluit 2008 hadden betrekking op de verdeling van het totaalbudget voor de regionale publieke media-instellingen. De wijziging van de verdeling van het budget kan rekenen op steun van de regionale publieke media-instellingen en de RPO. We voorzien geen gevolgen voor de uitvoering en handhaving.