ERGA

In 2017 werkte ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services) aan de harmonisering van de bescherming van minderjarigen tegen schadelijke content, zelf- en co-regulering, en het versterken van het uitwisselen van best practices. Daarnaast heeft Madeleine de Cock Buning in haar rol als voorzitter van ERGA verschillende presentaties gegeven over actuele onderwerpen, zoals onafhankelijk toezicht, zelf- en co-regulering, pluriformiteit, online reclame, en nepnieuws.

Net als in 2016 was Madeleine de Cock Buning ook in 2017 voorzitter van ERGA. Sinds 2014 treedt deze groep op als platform van nationale mediatoezichthouders in de Europese Unie (EU). ERGA is opgericht bij besluit van de Europese Commissie. Het adviseert de Commissie over de toepassing van Europese wet- en regelgeving voor audiovisuele media. Bovendien wisselen de aangesloten toezichthouders kennis en ervaringen met elkaar uit. Samenwerking tussen de toezichthouders wordt hierdoor gemakkelijker en het toezicht in de EU wordt meer op elkaar afgestemd.

Bescherming minderjarigen

Vanaf het begin heeft ERGA een speciale focus op de bescherming van minderjarigen tegen schadelijke content. Aanbevelingen opgenomen in eerdere rapporten van ERGA vonden zelfs hun weg naar een nieuw Richtlijnvoorstel. Adviezen van ERGA, zoals het gelijkschakelen van beschermingsniveau tussen lineaire en on-demand mediadiensten en een grotere rol voor co-regulering, werden in 2017 meegenomen in de onderhandelingen van de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europese Parlement over de definitieve tekst. In het voorjaar van 2017 publiceerde ERGA een rapport dat een actueel overzicht verschaft van de parental controls en andere beschermingsmaatregelen die media-instellingen, on-demand diensten, en internetbedrijven toepassen. In het najaar van 2017 deden veel belangrijke spelers uit de mediasector, zoals Google, Apple, Netflix, Facebook, media-instellingen, distributeurs, en vertegenwoordigers van ouderorganisaties actief mee aan een workshop van ERGA over de bescherming van minderjarigen tegen schadelijke content. Uit deze bijeenkomst kwam naar voren dat steeds meer partijen heil zien in verdere afstemming van de verschillende classificatiesystemen die in Europa opkomen. De bereidheid om onderling informatie te delen is daarvoor van groot belang.

Zelf- en co-regulering

In de audiovisuele mediasector worden zelf- en co-reguleringsmodellen steeds meer toegepast. Dit wordt gedaan omdat dat effectiever lijkt. Vergeleken met traditionele regulering kan het toepassen van dit type regulering leiden tot meer flexibiliteit. In 2017 heeft een subgroup binnen ERGA zich met dit onderwerp beziggehouden. Uit een enquête onder de ERGA-leden is gebleken dat dit soort reguleringsmodellen voor verschillende doeleinden al op grote schaal in EU-lidstaten worden toegepast.

ERGA heeft in 2017 meer zicht gekregen op de gebruikte modellen voor zelf- en co-regulering. Hierbij is bijvoorbeeld gekeken naar gedragscodes of naar mogelijke rollen voor de toezichthouder. Daarbij is ook een start gemaakt met het uitwisselen van best practices.

Over het algemeen hebben de nationale toezichthouders positieve ervaringen met zelf- en co-regulering. Actieve betrokkenheid van stakeholders draagt in grote mate bij aan het draagvlak voor regulering en het doel daarvan. Betrokken partijen voelen zich dan verbonden met naleving. Er zijn ook risico’s en zwaktes benoemd met als doel om hiervan te leren. Er moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat dit soort modellen slechts als cosmetische ingreep worden ingezet. Zelf- en co-regulering krijgt naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke rol in de nieuwe AVMD-richtlijn. Daarom blijft ERGA ook in 2018 werken aan dit onderwerp.

Structureel uitwisselen van kennis en ervaringen

Nationale toezichthouders handelen in een snel veranderende mediawereld. Zij ontvangen als eerste directe signalen vanuit de mediabedrijven en consumenten. Zij zien daardoor belemmeringen en ontwikkelen manieren om met deze uitdagingen om te gaan. Deze expertise is zeer waardevol in de dynamische mediasector. In 2017 heeft ERGA daarom de ERGA Academy opgericht. Hier spoort zij haar leden aan om ervaringen met elkaar te delen en kennis te verwerven.

Op de ERGA Academy worden lezingen gehouden, innovatieve toezichtsmethoden met elkaar gedeeld, en werkbezoeken gehouden. Zo heeft professor Annetje Ottow aan de hoofden van de Europese toezichthouders een lezing gegeven over de toezichtsprincipes. De ERGA-leden uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben presentaties gegeven over transparantie van reclame door YouTubers en inclusiviteit binnen media-instellingen.

Door dit soort activiteiten vergroten de toezichthouders ieder voor zich de effectiviteit van hun toezicht. Maar ook draagt dit bij aan de kwaliteit van ERGA als een groep. En het audiovisuele mediatoezicht binnen de EU-lidstaten wordt meer op elkaar afgestemd.