Beleidsregels governance en interne beheersing

In 2017 heeft het Commissariaat voor de Media het thema ‘huis op orde’ centraal gesteld in zijn toezicht. Met dit thema bevorderen we dat de NPO, de RPO, en de landelijke en regionale publieke media-instellingen zoveel mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid nemen door de governance en interne beheersing van hun organisatie goed te organiseren. Goed bestuur en intern toezicht ingebed in een gezonde organisatiecultuur vormen de basis van een inhoudelijk, integer en toekomstbestendig functioneren van een publieke media-instelling. Als organisaties voor deugdelijke bedrijfsprocessen en goed functionerende risicomanagement-systemen zorgen, neemt de kans op overtredingen van wet- en regelgeving af. Het Commissariaat voor de Media stimuleert dit met het in september 2017 vaststellen van de Beleidsregels governance en interne beheersing.

Uitgangpunten Beleidsnota nader uitgewerkt in Beleidsregels

Met de NPO, RPO, landelijke en regionale publieke omroepen, en de Commissie ter bevordering van goed bestuur en integriteit Publieke Omroep (CIPO) zijn rondetafelgesprekken gevoerd. De informatie en inzichten die tijdens deze gesprekken zijn verkregen, zijn meegenomen bij het opstellen van de Beleidsregels governance en interne beheersing. Het Commissariaat voor de Media heeft ervoor gekozen deze beleidsregels zoveel mogelijk tot stand te laten komen in dialoog met de media-instellingen en zoveel mogelijk gebruik te maken van wat de media-instellingen in de loop der jaren zelf reeds aan goede praktijkvoorbeelden hebben ontwikkeld en ingevoerd. In februari 2017 legde het Commissariaat voor de Media de conceptbeleidsregels voor ter consultatie. De opmerkingen en suggesties die tijdens de consultatie zijn aangedragen, zijn verwerkt in de definitieve versie van de beleidsregels.

Goed bestuur en intern toezicht

Goed bestuur en intern toezicht, in combinatie met deugdelijke bedrijfsprocessen, leveren een belangrijke bijdrage aan (het vertrouwen in) de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod en aan de rechtmatige besteding van de daarvoor bestemde publieke gelden. In deze beleidsregels is vastgelegd ‘wat’ binnen publieke media-instellingen moet zijn geregeld, wil er sprake zijn van goed bestuur en intern toezicht. ‘Hoe’ die processen en systemen zijn ingericht, is de verantwoordelijkheid van bestuurders en interne toezichthouders van de media-instellingen. De wijze waarop omroepen aan de beleidsregels voldoen, hangt mede af van de aard van de activiteiten en de omvang van de betreffende organisatie. De NPO en de landelijke publieke media-instellingen volgen daarbij de Governancecode Publieke Omroep.

Relatie Beleidsregels en Governancecode

In 2017 voerden we met de NPO diverse gesprekken om de Beleidsregels governance en interne beheersing van het Commissariaat voor de Media en de Governancecode van de NPO goed op elkaar te laten aansluiten. Bij de totstandkoming is erop gelet dat de Beleidsregels en de Governancecode geen tegenstrijdige voorschriften bevatten. Daarnaast streven het Commissariaat voor de Media en de Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) bij het toezicht op de Beleidsregels respectievelijk de Governancecode naar zoveel mogelijk eenduidigheid in opvattingen en interpretaties en naar zoveel mogelijk synergie in de praktische toepassing van de Beleidsregels en de Governancecode. In december 2017 hebben we het convenant met het CIPO geactualiseerd.

De Beleidsregels governance en interne beheersing zijn vastgesteld op 26 september 2017. In oktober en november hebben we drie voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor besturen, raden van toezicht, en practitioners. De Beleidsregels treden in werking op 1 januari 2018. Na twee jaar vindt er een evaluatie plaats.