Advisering over de RPO

Sinds 31 mei 2016 is de Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de regionale publieke media-instellingen. Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS) is sinds 1 juli 2017 in de RPO opgegaan. Net als bij de NPO adviseert het Commissariaat voor de Media ook over het concessiebeleidsplan en de begroting van de RPO.

Concessiebeleidsplan

In september heeft de RPO zijn eerste concessiebeleidsplan ingediend bij de toenmalige staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Commissariaat voor de Media heeft een positief kritisch advies uitgebracht over dit eerste concessiebeleidsplan van de RPO. Het heeft daarbij met name gepleit voor een verdere uitwerking van de doelstellingen van de RPO. Het voornaamste aandachtspunt is daarbij de manier waarop regionale media-instellingen uitvoering gaan geven aan de publieke mediaopdracht. De doelstellingen vindt het Commissariaat voor de Media belangrijk en leiden in zichzelf tot een toegevoegde waarde van de regionale media-instellingen.

Daarnaast ziet het Commissariaat voor de Media graag een visie op de manier waarop de RPO zijn coördinerende taak gaat invullen. Ook moeten de regionale media-instellingen bij de uitwerking van het concessiebeleidsplan een actieve rol hebben. De uitwerking moet binnen een jaar zijn afgerond. We hebben daarbij onder andere aanbevolen om in een volledige distributiestrategie voor alle platforms uit te werken. Daarin moet staan hoe de verschillende doelgroepen in de komende periode worden bereikt.

Het Commissariaat voor de Media heeft dit advies gegeven vanuit zijn missie van bescherming van de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod. En mede ter ondersteuning van de vrije meningsvorming. Daarin hebben we oog voor het feit dat de regionale media al enige tijd onder druk staan. Dat geldt niet alleen voor de regionale publieke media-instellingen. Zoals uit de Mediamonitor blijkt, is er ook bij de regionale dagbladen al enkele jaren zowel een terugloop van het bereik als van de totale oplage. Deze wetenschap is betrokken bij het advies aan de staatssecretaris.

Begroting

Het Commissariaat voor de Media heeft zijn opmerkingen bij de begrotingen van de RPO en van de dertien regionale publieke media-instellingen aan de bewindspersoon van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap overbracht.

De opmerkingen zijn in lijn met het advies over het concessiebeleidsplan van de RPO. Met name met de aanbeveling voor een concretere uitwerking van de doelstellingen van de RPO en voor een actieve rol van de regionale publieke media-instellingen daarbij. De RPO en de regionale publieke media-instellingen hebben hier in hun begrotingen voor 2018 nog geen rekening mee kunnen houden. Desondanks hebben veel regionale publieke media-instellingen hun begroting in bepaalde mate al wel afgestemd op het concessiebeleidsplan en de begroting van de RPO.

Het Commissariaat voor de Media heeft erop gewezen dat de RPO en de regionale publieke media-instellingen in hun begrotingen voor 2019 via een gezamenlijke strategie een totaalbeeld moeten geven van het media-aanbod van de regionale publieke media-instellingen.