Toezichtthema

Vooruitkijken

Het toezichtveld van het Commissariaat verandert snel en ingrijpend, op alle gebieden. De traditionele mediabedrijven op de Nederlandse markt ondervinden steeds meer concurrentie van kapitaalkrachtige internationale bedrijven. Door hun omvang en financiële slagkracht zijn internationale mediabedrijven in staat om snel te innoveren en hun positie in de markt verder uit te bouwen. Bovendien veranderen door de nieuwe technologische mogelijkheden de behoeften van de consument. Die kan tegenwoordig kiezen op welke manier hij/zij audiovisuele content tot zich wil nemen. Tevens ontstaan grote, nieuwe samenwerkingsverbanden die via verschillende kanalen tegelijk actief zijn. Het aanbod neemt dus nog steeds toe, waardoor het gebruik steeds meer versplinterd raakt. Een volgende stap in deze trend is verdergaande personalisatie, waarbij het aanbod nog meer is afgestemd op de voorkeuren van het individu.

 

Deze ontwikkelingen vormen voor media-instellingen, de wetgever en het Commissariaat als onafhankelijk toezichthouder een permanente uitdaging. De snelheid waarmee de ontwikkelingen elkaar opvolgen benadrukt het belang van een toezichthouder die zich bewust is van zijn kernwaarden en die vanuit die waarden handelt. Het Commissariaat volgt de ontwikkelingen op de voet en monitort bij welke onderdelen er risico’s kunnen ontstaan voor wat betreft de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod.

In dit steeds groter en diverser wordende toezichtveld bewaakt het Commissariaat vanuit het uitgangspunt ‘toezicht op maat’ bovendien het gelijke speelveld tussen publieke en commerciële aanbieders van media-aanbod, tussen partijen die binnen elk van deze domeinen opereren, en tussen bestaande en nieuw aanbieders. Per geval wordt daartoe de meest effectieve manier van monitoring of handhaving ingezet.

Ook de regelgeving is in ontwikkeling. Op Europees niveau wordt een wijziging van de Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten voorbereid. In 2016 is collegevoorzitter Madeleine de Cock Buning voorzitter van de Europese groep van mediatoezichthouders ERGA. Zoals in dit jaarverslag wordt toegelicht, levert ERGA in 2016 een belangrijke bijdrage aan veranderende Europese regelgeving die toekomstbestendig, uitvoerbaar en handhaafbaar is.

2016 markeert bovendien de start van een nieuwe concessieperiode voor de landelijke publieke media-instellingen. Al deze ontwikkelingen vragen dat het Commissariaat de blik bewust vooruit richt en daarbij steeds vanuit zijn kernwaarden opereert.

Lees meer