Hoe houdt het Commissariaat toezicht?

Het Commissariaat sluit met de manier waarop het zijn taken en werkzaamheden uitvoert aan bij de veranderende maatschappij en het veranderend medialandschap, en bepaalt jaarlijks waaraan het in zijn toezicht prioriteit geeft. Het Commissariaat treedt daar op, waar dit het hardst nodig is en hanteert hierbij het principe van toezicht op maat.

Het Commissariaat houdt zoveel mogelijk proactief en risico-gestuurd toezicht. Het identificeert belangrijke problemen die afbreuk doen aan de kernwaarden van het Commissariaat. Dit doet het door op eigen initiatief op zoek te gaan naar onwenselijke gedragingen of omstandigheden, en door signalen en klachten te verzamelen die binnenkomen. In 2016 waren dit er 147. Het onderwerp van die signalen en klachten kan heel uiteenlopend zijn: individuele omroepen, een collectief van omroepen, specifieke televisieprogramma’s, een categorie van televisieprogramma’s, etc. Op basis van ons prioriteringskader bepalen we welke problemen we verder onderzoeken en waar nodig aanpakken, en welke niet.

Het Commissariaat weegt zorgvuldig af waar de sector ruimte kan krijgen. Per geval wordt de meest effectieve manier bepaald waarop wij onze toezichthoudende taak invullen, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van media-instellingen en -diensten voorop staat. Met behoud van ieders onafhankelijkheid. Deze werkwijze wordt doorlopend aangescherpt op basis van actuele ontwikkelingen.

Als onafhankelijk toezichthouder beoordeelt het Commissariaat regelmatig voorgenomen wetswijzigingen op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Daarnaast heeft het Commissariaat de wettelijke taak om de staatssecretaris van OCW te adviseren over het beleid en de verantwoording van de NPO.

Het Commissariaat is een transparante en open organisatie die ziet dat de markt ruimte wil voor innovatie en hiervoor een soepelere toepassing van regels nodig heeft. De markt wil graag duidelijkheid over de interpretatie van regelgeving. Het Commissariaat raadpleegt de markt daarom bij de ontwikkeling van zijn beleid door middel van openbare consultaties.

Er worden ook regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast gaat het Commissariaat actief in gesprek met marktpartijen om regelgeving te verduidelijken. Bovendien is er dagelijks een spreekuur waarin marktpartijen vragen kunnen stellen. Hiermee vergroot het Commissariaat de voorspelbaarheid van zijn optreden. De kans op overtredingen wordt kleiner en media-instellingen worden gestimuleerd zich de regelgeving eigen te maken.

De website van het Commissariaat vormt een belangrijke bron van informatie over onze werkzaamheden en taken. Adviezen, rapporten en besluiten worden waar mogelijk via de website openbaar gemaakt. Daarnaast is het Commissariaat actief op Twitter en LinkedIn. Regelmatig verschijnt er een digitale nieuwsbrief.