Bedrijfsvoering

Het Commissariaat heeft als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in de achterliggende jaren in belangrijke mate geïnvesteerd in de interne organisatie en de bedrijfsvoering. Dit begint in 2013 met een reorganisatie, die leidt tot een verbetering van de effectiviteit en efficiëntie in combinatie met een significante reductie van de organisatiekosten. In 2015 vindt, op initiatief van de staatssecretaris van OCW, een extern onderzoek plaats naar het benodigde bekostigingsniveau van het takenpakket van het Commissariaat in relatie tot de dynamiek en de complexiteit van het toezichtveld.

In 2016 investeert het Commissariaat onder andere in time management (tijdschrijven), projectmatig werken en de doorontwikkeling van een aantal kerncompetenties voor het uitvoeren van de toezichttaken, waaronder tijdigheid en omgevingssensitiviteit bij de medewerkers. Daarnaast heeft het Commissariaat het toezichtmodel, waarbij prioritering van toezicht op een systematische wijze plaatsvindt en risico-gestuurd toezicht nader geconcretiseerd is, verder uitgewerkt. Hiermee is een belangrijke vervolgstap gezet op weg naar een op maatschappelijke relevantie en doeltreffendheid gerichte organisatie en bedrijfsvoering, waarin tevens een aangescherpte focus op management en interne dienstverlening is doorgevoerd.

De interne governance van het Commissariaat bestaat uit het College van Commissarissen, verantwoordelijk voor de bestuursrechtelijke besluitvorming, een directeur voor de aansturing van de interne organisatie en een managementteam voor de planning en coördinatie van de operationele activiteiten. Op specifieke vraagstukken laat het Commissariaat zich ondersteunen door de onafhankelijke Adviescommissie Ernstige Schade en de eveneens onafhankelijke Adviescommissie Bezwaarschriften.

Het Commissariaat is een kennisorganisatie. Dit betekent dat veel nadruk ligt op het aantrekken en ontwikkelen van talentvolle medewerkers en het bieden van faciliteiten voor het verder ontwikkelen van de benodigde expertise, zoals media, regelgeving, ICT, risico-gestuurd toezicht, financiering, governance, compliance en interne beheersing. Het Commissariaat wil een moderne toezichthouder zijn die de ontwikkelingen in het werkveld tijdig onderkent en analyseert. In dit kader past ook ons reguliere marktonderzoek in de vorm van de Mediamonitor.

In 2016 neemt het Commissariaat twaalf nieuwe collega’s aan, waaronder drie trainees die, in het kader van hun studie, voor een korte periode bij het Commissariaat werken. Van de trainees stroomt er één in als nieuwe medewerker. In 2016 hebben acht collega’s de organisatie verlaten om hun carrière elders voort te zetten.

Daarnaast werkt het Commissariaat nauw samen met andere toezichthouders als het gaat om kennisontwikkeling en het delen van best practices. Het Commissariaat participeert in dit kader in het Markt Toezichthouders Beraad (MTB) van de onafhankelijke markttoezichthouders in Nederland. In internationaal verband treedt het Commissariaat in 2016 op als voorzitter van de European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA).