Verbondenheid

Om bij te dragen aan een gelijk speelveld voor commerciële radio-omroepen en voor de kijker een pluriform aanbod van radio-omroepen te borgen heeft het ministerie van OCW een aantal regels gesteld. Zo mogen niet-landelijke commerciële radio-omroepen alleen via FM-frequenties uitzenden, als het bereik van de frequenties beperkt is. Bovendien mogen landelijke en niet-landelijke commerciële radio-omroepen niet met elkaar verbonden zijn.

Verbondenheid niet-landelijke commerciële omroepen

Het Commissariaat voert in 2016 twee keer een toetsing uit op mogelijk niet toegestane verbondenheid van niet-landelijke commerciële omroepen. De eerste toets is uitgevoerd naar aanleiding van een zogeheten netverbeteringsvoorstel dat door Commerciële Radio Exploitatie is ingediend bij Agentschap Telecom. De tweede toets is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen verdeling van de vergunningen voor een niet-commerciële radio-omroep in de FM-band van kavels B27 (Ameland) en B31 (Cuijk). In beide gevallen heeft het Commissariaat geoordeeld dat er geen sprake is van ongeoorloofde verbondenheid.

Bestuurlijk rechtsoordeel

Een commercieel radiobedrijf mag niet meer dan vier vergunningen voor de FM-band gebruiken. Op verzoek van Talpa Holding N.V. geeft het Commissariaat in 2016 een bestuurlijk rechtsoordeel over een aantal voorgenomen transacties.

Met de voorgenomen transacties wil Talpa RadioCorp overnemen, en SLAM! en 100%NL overdragen aan een derde partij. Het samenwerkingsverband TMG/Talpa zou hiermee zijn marktaandeel aanzienlijk vergroten waardoor er op de commerciële radiomarkt een nieuw zwaargewicht ontstaat. In het rechtsoordeel laat het Commissariaat zich uit over de vraag of deze transacties leiden tot een verbondenheid in de zin van de Mediawet tussen Radio Veronica, Sky Radio, Radio 538 en Radio 10 enerzijds en Slam! en 100%NL anderzijds.

Op basis van de beschikbare informatie en verklaringen van partijen oordeelt het Commissariaat dat de voorgelegde transacties er niet toe leiden dat deze zes landelijke commerciële omroepinstellingen volgens de Mediawet en het Mediabesluit als één instelling moeten worden aangemerkt. Er is geen sprake van vennootschappelijke banden tussen de ondernemingen van de radiozenders Radio Veronica, Sky Radio, Radio 538 en Radio 10 enerzijds en die van de radiozenders Slam! en 100%NL anderzijds. Evenmin is er sprake van personele, financiële of organisatorische en bedrijfsmatige banden waaruit verbondenheid tussen beide ondernemingen voortvloeit.

Daarmee oordeelt het Commissariaat op basis van de aan hem verstrekte informatie dat de Mediawet niet in de weg staat aan de voorgenomen transactie, die kort na dit bestuurlijk rechtsoordeel is voltrokken.