Beleidsnota governance en interne beheersing landelijke en regionale publieke media-instellingen

‘Good governance’ of ‘goed bestuur en toezicht’ is een onderwerp dat al geruime tijd niet meer is weg te denken uit het publieke debat. Ondernemingen en maatschappelijke organisaties zijn zich steeds meer bewust van de verwachtingen die de buitenwereld heeft van hun afweging van belangen, transparantie in de verantwoording en duurzame bedrijfsvoering. Dit geldt ook voor landelijke en regionale publieke omroepen. Omdat zij voornamelijk gefinancierd worden door de overheid, moeten ze verantwoording afleggen aan die overheid en aan de samenleving. Als publieke omroepen zelf meer waarborgen inbouwen, neemt het risico op overtredingen van de Mediawet af en wordt de kijker dus beter beschermd.

Ook voor het Commissariaat is dit een belangrijk onderwerp. Daarom heeft het Commissariaat de ‘Beleidsnota governance en interne beheersing landelijke en regionale publieke media-instellingen’ opgesteld, waaraan het in 2016 op verschillende manieren aandacht heeft besteed.

In deze beleidsnota komen de volgende thema’s aan bod:

  • inrichting bestuur en intern toezicht
  • risicomanagement, administratieve organisatie en interne beheersing
  • compliance en rechtmatigheid
  • transparantie en externe verantwoording
  • leiderschap, integriteit, cultuur en gedrag

In 2016 organiseert het Commissariaat een aantal bijeenkomsten over good governance. Op 18 januari houdt het Commissariaat een congres voor de landelijke publieke omroepen en de NPO. Het congres richt zich op bestuurders en leden van de Raad van Toezicht. Het Commissariaat gebruikt het congres om zijn beleidsnota toe te lichten. Ook zijn er interactieve sessies, bedoeld om in gesprek te gaan over a) leiderschap, gedrag & cultuur, b) risk management en c) transparantie en externe verantwoording.

In de maanden na het congres gaat het Commissariaat in gesprek met de landelijke omroepen en de NPO om in- en extern toezicht goed op elkaar te laten aansluiten, zodat deze elkaar versterken. In de gesprekken delen de omroepen hun best practices.

De uitkomsten van de bijeenkomsten en gesprekken dienen als input voor de nieuwe beleidsregels over governance en interne beheersing die medio 2017 in werking treden. Deze beleidsregels vormen een nadere invulling van de beleidsnota en zijn erop gericht omroepen extra handvatten te geven voor goed bestuur en intern toezicht, die zijn ingebed in een gezonde organisatiecultuur. De best practices die door de omroepen naar voren zijn gebracht, worden hierin meegenomen. Zij zorgen ervoor dat de beleidsregels straks zoveel mogelijk aansluiten bij wat de omroepen nu al goed doen. Het Commissariaat licht de publieke omroepen voor, onder andere door middel van gesprekken met (raden van toezicht van) individuele omroepen.

Aanvankelijk richt het Commissariaat zich met dit onderwerp niet tot de regionale publieke omroepen, vanwege het wetsvoorstel dat ertoe leidt dat de regionale publieke omroepen niet langer als publieke media-instelling maar als regionale redactie van de Stichting RPO opereren. Als echter duidelijk wordt dat de voorgenomen wetswijziging wordt aangehouden, besluit het Commissariaat een bijeenkomst te organiseren waarbij niet alleen de RPO maar ook alle regionale omroepen werden betrokken. Op 10 november organiseert het Commissariaat deze bijeenkomst over governance voor de regionale publieke omroepen, RPO en ROOS. Ook zij brengen best practices naar voren.

Uit de gesprekken met de omroepen is onder meer naar voren gekomen dat meerdere publieke omroepen bij het vervullen van vacatures binnen de raad van toezicht, expliciet rekening houden met de diversiteit van de samenstelling van de raad van toezicht en de reeds beschikbare competenties. Daarnaast hebben diverse omroepen een compliance officer aangesteld die rechtstreeks aan het bestuur rapporteert over de naleving van wet- en regelgeving en die toegang heeft tot de raad van toezicht. Deze best practices zorgen ervoor dat de beleidsregels straks zoveel mogelijk aansluiten bij wat de omroepen nu al goed doen.

Over de concept beleidsregels van het Commissariaat heeft, voorafgaand aan consultatie daarvan in 2017, overleg plaatsgevonden met Cipo, om ervoor te zorgen dat de beleidsregels goed aansluiten bij de nieuwe governance code publieke omroep.