Toelichting op de exploitatierekening

Toelichting op de exploitatierekening

Bedragen x (€ 1.000)

 Radio TV 
urenminutenurenminuten
de kerkgenootschappen Joodse Omroep, VKZ en RKK:5675418830
de genootschappen op geestelijke grondslag HUMAN, BUN en OHM:2950010424
Stichting Zendtijd Moslims175125812
de politieke partijen:3450815
de minister van Algemene Zaken:6040130

Er heeft een afrekening plaatsgevonden van de frictiekosten 2013 van het CvdM en de St. Kabelraden.nl (bijzondere baten beheer). Er heeft een aanpassing van de voorziening frictiekosten plaatsgevonden (bijzondere baten apparaat). De correctie vordering NPO Reserve voor Media over 2014 is als negatieve bijzondere bate verantwoord.

ACTIEF2015 2014 
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Kantoorpand en -terrein4.2564.338
Installaties106118
Andere vaste bedrijfsmiddelen361502
4.7234.958
Financiële vaste activa8.8268.826
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren404471
Overige vorderingen27.56364.210
Overlopende activa5.8196.731
33.78671.412
Liquide middelen151.648273.268
TOTAAL198.983358.464

In de mediabegroting is geen rekening gehouden met overige kosten die gemaakt worden en onderzoeken die in de loop van het begrotingsjaar worden uitgevoerd. De verlaging van de vordering frictiekosten OCW is als een bijzondere last voor apparaat verwerkt.

PASSIEF2015 2014 
EIGEN VERMOGEN
Algemene Reserve3.4443.299
Bestemmingsfonds AMR175.021196.046
Bestemmingsreserves1.8261.890
180.291201.235
VOORZIENINGEN
Voorziening frictie/reorganisatiekosten3.0164.084
Overige voorzieningen1.4071.438
4.4235.522
KORTLOPENDE SCHULDEN
Vooruit ontvangen40142.875
Crediteuren235220
Belastingen en (sociale) premies154237
Overige schulden13.8408.375
14.269151.707
TOTAAL198.983358.464

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)

De bezoldiging van de topfunctionarissen is als volgt weer te geven
(norm 2015 is € 178.000 en 2014 is € 230.474 voor 1 fte en 12 mnd. Voor topfunctionarissen anders dan op grond van dienstbetrekking geldt een norm van € 230.474 in 2015)

Openbaarmaking topfunctionarissen conform art. 4.1.1. op grond van dienstbetrekking

DatumCommerci‘ële omroepOnderwerpBesluit
08-julBrava 3D B.V.Het Commissariaat voor de Media verklaart het bezwaar van Brava3D B.V. gericht tegen het bestreden besluit kennelijk niet-ontvankelijk wegens niet-verschoonbare termijnoverschrijding bij het indienen daarvan. Het besluit van 13 december 2013 waarbij het bedrag aan toezichtskosten dat Brava3D B.V. als commerci‘ële media-instelling voor het jaar 2013 is verschuldigd, is vastgesteld op € 6.700,- blijft gehandhaafd.Het bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard
08-julRadioCorp B.V.Het Commissariaat voor de Media verklaart de bezwaren van RadioCorp, NDC en OMG, tegen de afwijzing van het verzoek om bestuursrechtelijke handhaving van RadioCorp B.V. jegens NDC Radio B.V., Oostelijke Media Groep B.V., Telecom Vision International B.V., Rebecca Beheer B.V. en Radio Limburg 97FM B.V., ongegrond. Het besluit van 26 november 2013 blijft gehandhaafd, met dien verstande dat de motivering wordt aangevuld.Het bezwaar wordt ongegrond verklaard
15-julAVB ConsultancyHet Commissariaat voor de Media verklaart het bezwaar van AVB Consultancy gericht tegen het bestreden besluit kennelijk niet-ontvankelijk wegens niet-verschoonbare termijnoverschrijding bij het indienen daarvan. Het besluit van 4 maart 2014 waarbij het bedrag aan toezichtskosten dat AVB Consultancy als commerci‘ële media-instelling voor het jaar 2013 is verschuldigd, is vastgesteld op € 1.200,- blijft gehandhaafd.Het bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard
29-julKPNHet Commissariaat verklaart het bezwaar van KPN B.V. tegen zijn besluit van 15 april 2014 ongegrond. Het Commissariaat gunt KPN B.V. een termijn tot 1 oktober 2014 om de samenstelling van het digitale standaardprogrammapakket van Digitenne in overeenstemming te brengen met de doorgifteverplichtingen, te weten het doorgeven van drie televisieprogrammakanalen en vijf radioprogrammakanalen van de Nederlandstalige landelijke Belgische openbare omroepdienst.Het bezwaar wordt ongegrond verklaard
29-julKPNHet Commissariaat verklaart het bezwaar van KPN B.V. tegen zijn gedeeltelijke afwijzing van het verzoek van KPN B.V. om ontheffing van de doorgifteverplichting van televisie- en radioprogrammakanalen van de lokale publieke mediadienst ongegrond. Het primaire besluit van 15 april 2014 blijft gehandhaafd, met dien verstande dat de motivering wordt aangevuld.Het bezwaar wordt ongegrond verklaard
29-julQuality RTV B.V.Het Commissariaat verklaart het bezwaarschrift van Quality RTV tegen de vaststelling van de toezichtskosten 2013 ongegrond. Het Commissariaat handhaaft het bestreden besluit waarbij het bedrag aan toezichtskosten dat Quality RTV als commerci‘ële media-instelling voor het jaar 2013 is verschuldigd, is vastgesteld op € 1.200,00, met dien verstande dat de motivering op bovenstaande wijze wordt aangevuld.Het bezwaar wordt ongegrond verklaard
12-augEmons Media Holding B.V.Het Commissariaat voor de Media verklaart het bezwaarschrift van Emons c.s. tegen de beslissing van 17 maart 2009 kennelijk niet-ontvankelijk, omdat er geen sprake is van een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb. Het bezwaarschrift van Emons c.s. tegen de besluiten van 14 juni en 9 augustus 2011 wordt door het Commissariaat kennelijk niet-ontvankelijk verklaard wegens niet-verschoonbare termijnoverschrijding bij het indienen daarvan.Het bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard
12-augCommerci‘ële Radio Exploitatie Ltd.Het Commissariaat verklaart het bezwaarschrift van de Commercië‘le Radio Exploitatie tegen het vaststellen van de toezichtskosten 2013 ongegrond. Het Commissariaat handhaaft het bestreden besluit waarbij het bedrag aan toezichtskosten dat de Commerci‘ële Radio Exploitatie als commerci‘ële media-instelling voor het jaar 2013 is verschuldigd, is vastgesteld op € 2.400,00, met dien verstande dat de motivering met bovenstaande overwegingen wordt aangevuld.Het bezwaar wordt ongegrond verklaard
26-augRegionaal Televisie Netwerk Limburg B.V.Het Commissariaat verklaart het bezwaarschrift van RTNL tegen het vaststellen van de toezichtskosten 2013 ongegrond. Het Commissariaat handhaaft het bestreden besluit waarbij het bedrag aan toezichtskosten dat RTNL als commerci‘ële media-instelling voor het jaar 2013 is verschuldigd, is vastgesteld op 3.600,00, met dien verstande dat de motivering met bovenstaande overwegingen wordt aangevuld.Het bezwaar wordt ongegrond verklaard

Openbaarmaking topfunctionarissen conform art. 4.1.2. anders dan op grond van dienstbetrekking

DatumOmroepOnderwerp
29-julStichting Organisatie voor de Hindoe MediaWaarschuwing wegens niet-tijdig aanleveren jaarrekening 2013

Openbaarmaking beloning topfunctionarissen conform art 4.1.1 en 4.1.2

DatumOmroepOnderwerpBesluit
26-mrtOmroep Eijsden-MargratenDe afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de juistheid van het beleid van het Commissariaat voor de Media bevestigd. De Raad heeft het Commissariaat in de zaak over de aanwijzing van een lokale publieke media-instelling voor de gemeente Eijsden-Margraten op alle punten gelijk gegeven.Het beroep wordt ongegrond verklaard
18-junVerzoekerDe Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 18 juni in het hoger beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit door het Commissariaat voor de Media, het beroep ongegrond verklaard.Het beroep wordt ongegrond verklaard
09-julTROSDe Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 9 juli 2014 uitspraak gedaan over twee boetes van € 60.000 die het Commissariaat voor de Media aan de TROS had opgelegd voor het uitzenden van het kindertelevisieprogramma "Het Sprookjesboomfeest". Met de uitzending van het programma was het verbod op dienstbaarheid aan het maken van winst door derden ten gunste van de Efteling overtreden. Daarnaast leverde de vermelding "Sprookjesboom" en "Sprookjesboomfeest" in het programma verboden reclame op. Volgens de TROS is met het opleggen van deze boetes het ne bis in idem-beginsel geschonden, omdat het Commissariaat aan beide overtredingen hetzelfde feitencomplex ten grondslag heeft gelegd. De Afdeling oordeelt dat het opleggen van twee boetes voor hetzelfde feit niet in strijd is met het ne bis in idem-beginsel in situaties waarin é鎎n gedraging meerdere overtredingen oplevert, die ook afzonderlijk hadden kunnen worden gepleegd en die verschillende belangen schenden. Aangezien het reclameverbod en het dienstbaarheidsverbod wezenlijk andere belangen beogen te beschermen, was het Commissariaat bevoegd om twee boetes op te leggen voor dezelfde gedraging.Geen schending ne bis in idem bij bescherming verschillende belangen

* In overleg met het ministerie van OCW is besloten eenmalig gebruik te maken van de overgangsbepaling WNT in verband met het feit dat de overschrijding met name is veroorzaakt door de fiscale bijtelling van de leaseauto, waarvan het leasecontract in de loop van 2015 is beëindigd.

Openbaarmaking (gewezen) topfunctionarissen conform art 4.1.1 op grond van dienstbetrekking

Onderwerp2015201420132012
Netto lasten*6.6916.7346.1217.345
Netto baten*6.7726.7766.4466.160
Aandeel toezichtkosten, absoluut en als percentage van netto baten 1.955
29%
1.706
25%
1.547
24%
1.352
22%
Aantal onder toezicht staande instellingen (op grond Mediawet)**731750771770

Openbaarmaking (gewezen) topfunctionarissen conform art. 4.1.2. anders dan op grond van dienstbetrekking

 20142013
Saldo per 1 januari148.14294.577
Resultaatbestemming47.90453.565
Saldo per 31 december196.046148.142

Openbaarmaking beloning (gewezen) topfunctionarissen conform art 4.1.1 en 4.1.2

Mediawet2015201420132012
Opgelegde boetes3221
Opgelegde lasten onder dwangsom04
Ingetrokken toestemmingen11
Opgelegde aanwijzingen01
Totaal aantal formele toezichtmaatregelen Mediawet 4821

* een bedrag van € 33.383 heeft betrekking op de periode 01-01-2014 tot en met 15-04-2014. Betrokkene was toen werkzaam als topfunctionaris.