Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

Bedragen x (€ 1.000)

Materiële vaste activa
Het verloop in 2015 is als volgt weer te geven:

 Totale batenTotale lastenResultaat
Categorie I (Totaal aan baten € 100.000 maar € 200.000)9.3839.611-227
Generaal totaal21.65623.049-1.393

Het kantoorpand wordt in 40 jaar afgeschreven op basis van annuïteiten. Het hierbij gehanteerde interestpercentage is 5%. Groot onderhoud, dat niet uit de voorziening voor groot onderhoud kan worden gefinancierd, wordt in 10 jaar lineair afgeschreven, inventaris in 5 jaar, installaties worden in 5 tot 15 jaar afgeschreven en hard en software in 4 jaar. In de afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen is een bedrag opgenomen van € 29.953 voor de website vaste boekenprijs.
Over de waarde van de grond ad € 476.000 wordt niet afgeschreven.
De WOZ-waarde van het pand bedraagt per 1 januari 2015 € 2.736.000.

Financiële vaste activa
Dit betreft een onderhandse lening aan de Stichting NTR ad € 8.826.000. Deze lening is aflossingsvrij maar kan te allen tijde (gedeeltelijk) boetevrij afgelost worden om zo de jaarlijkse rentekosten terug te kunnen dringen.
Voor de komende jaren zal het vergoedingsrentepercentage aan de NTR jaarlijks worden aangepast tegen het per 1 januari van dat jaar geldende percentage wat het ministerie van Financiën berekent aan het Commissariaat voor de Media. De looptijd van deze afspraak geldt voorlopig tot 1 januari 2018. Voor 2015 betekent dit een interestpercentage van 0,14 %.

Vorderingen

 20132012
EUR%EUR%
Subsidie5.64068%4.78159%
Reclame1.77921%1.76722%
Sponsoring / Derden5637%4956%
Overige Opbrengsten3154%1.02813%
Categorie I (Totaal aan baten < € 100.000)8.297100%8.072100%
Subsidie2.17155%1.99950%
Reclame1.06227%1.33233%
Sponsoring / Derden1634%1774%
Overige Opbrengsten58015%49412%
Categorie II (Totaal aan baten > € 100.000 maar < € 200.000)3.976100%4.003100%
Subsidie5.30857%5.84559%
Reclame2.51427%2.51525%
Sponsoring / Derden3524%4394%
Overige Opbrengsten1.21013%1.17612%
Categorie III (Totaal aan baten > € 200.000)9.383100%9.975100%
Subsidie13.11961%12.62557%
Reclame5.35525%5.61425%
Sponsoring / Derden1.0785%1.1115%
Overige Opbrengsten2.10510%2.69912%
Generaal totaal21.656100%22.049100%

De debiteuren bestaan uit nog in te vorderen boetes en toezichtskosten over voorgaande jaren, hierbij is rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid.

In 2015 is aan toezichtskosten een opbrengst verantwoord van € 1.955.033 (zie ook de overlopende activa alsmede de baten).

Wet vaste boekenprijs2015201420132012
Opgelegde boetes05916
Totaal aantal formele toezichtmaatregelen Wet vaste boekenprijs05916

Jaarlijks toetst het Commissariaat voor de Media de financiële verantwoording van de landelijke publieke media-instellingen en stuurt naar aanleiding van deze toetsing deze media-instellingen een aanwijzingenbrief. De toetsing wordt afgesloten nadat alle media-instellingen hebben aangegeven de aanwijzingen van het Commissariaat voor de Media te zullen opvolgen.

Vanaf 1 januari 2013 is in de Mediawet opgenomen dat het totaal van de gereserveerde gelden voor de verzorging van media-aanbod dat door de NPO en de landelijke publieke media-instellingen wordt gereserveerd in een kalenderjaar niet meer mag bedragen dan 10% van de uitgaven van de NPO en de landelijke publieke media-instellingen met uitzondering van de uitgaven aan verenigingsactiviteiten (art. 2.174, lid 2, van de Mediawet 2008). Conform artikel 2.177 lid 1 van de Mediawet 2008 vordert het Commissariaat voor de Media het surplus boven de 10% reservenorm terug bij de Landelijke publieke media-instelling (via de NPO), en voegt het teruggevorderde bedrag vervolgens toe aan de Algemene Mediareserve (Bestemmingsfonds).

De toetsing van de financiële verantwoordingen over 2015 zal in de loop van 2016 plaatsvinden. De landelijke publieke media-instellingen dienen de financiële verantwoording over 2015 uiterlijk 1 mei 2016 bij het Commissariaat voor de Media in. Omdat de toetsing over 2015 ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening nog moet plaatsvinden kan het bedrag dat ultimo 2015 kan worden aangemerkt als over te dragen RMA eveneens nog wijzigen. Vooralsnog is bij het bepalen van het bedrag dat ultimo 2015 voor terugvordering in aanmerking komt uitgegaan van een voorlopige inschatting, verkregen vanuit informatie van de NPO. Uit deze informatie is gebleken dat ultimo 2015 geen vordering hoeft te worden opgenomen, aangezien de media-instellingen beneden de 10% blijven.

Het openstaande terug te vorderen bedrag per ultimo 2014 is afgewikkeld via een correctie, na toetsing van de jaarrekeningen 2014 van de media-instellingen (€ 4.716.000 zie bijzondere baten beheer) en verrekend met de reguliere voorschotten aan de media-instellingen in 2015.

Ook voor de regionale publieke media-instellingen geldt dat vanaf 1 januari 2013 in de Mediawet is opgenomen dat het totaal van de gereserveerde gelden voor de verzorging van media-aanbod dat per regionale media-instelling in een kalenderjaar niet meer mag bedragen dan 10% van de uitgaven met uitzondering van de uitgaven aan verenigingsactiviteiten (art. 2.175, lid 2, van de Mediawet 2008). Conform artikel 2.175 lid 3 van de Mediawet 2008 vordert het Commissariaat voor de Media het surplus boven de 10% reservenorm terug bij de regionale publieke media-instelling en voegt het teruggevorderde bedrag vervolgens toe aan de Algemene Mediareserve (Bestemmingsfonds). Op basis van de aangeleverde begrotingen 2015, inclusief het verwachte bedrijfsresultaat is niet te verwachten dat de 10% norm wordt overschreden en hoeft er derhalve geen vordering te worden opgenomen.

Aantal leden per omroepvereniging

Omroep1 april 20141 april 2009
AVRO-403.522
TROS465.455
AVROTROS686.439-
BNN337.554303.306
EO440.788439.293
Human68.261-
KRO443.862456.490
MAX345.685238.770
NCRV355.068365.909
PowNed51.60952.249
VARA410.373360.356
VPRO339.623362.340
WNL52.96659.501
Totaal aantal leden3.532.2283.507.191
Llink0152.796
Totaal3.532.2283.659.987

Een bedrag van € 96.000 in verband met de afrekening frictiekosten over het boekjaar 2014 is nog te ontvangen van het ministerie van OCW.

In de vordering subsidie frictiekosten OCW 2015 e.v. is begrepen het nog te ontvangen bedrag van OCW € 950.508.

Over 2015 zijn de uitgaven aan frictiekosten als volgt. Zie onderstaande tabel (in euro’s):

Attention: The internal data of table “54” is corrupted!

Voor de bekostiging van het VWNW traject van het Commissariaat voor de Media is een frictiekostenregeling van het ministerie van OCW van toepassing op grond waarvan een vordering op het ministerie is opgenomen in relatie tot de omvang van de voorziening. De hoogte van deze vordering heeft een ‘voorlopig’ karakter. Op basis van de te verwachten toekomstige uitgaven is de voorziening bijgesteld.

Attention: The internal data of table “55” is corrupted!

De liquide middelen zijn vrij opvraagbaar. In het kader van het Schatkistbankieren zijn twee rekeningen bij het ministerie van Financiën in gebruik.
Daarnaast is er nog een ING rekening voor kleine aanschaffingen.

Eigen vermogen

Het verloop in 2015 is als volgt weer te geven:

Attention: The internal data of table “56” is corrupted!

Het Bestemmingsfonds bestaat uit de Algemene Mediareserve (AMR) en wordt aangehouden als buffer voor tegenvallende reclameopbrengsten van de STER, als liquidatiereserve en ter financiering van de rekening-courant met de STER. Het Commissariaat voor de Media beheert het Bestemmingsfonds AMR, de minister van OCW beschikt over de bestemming.

De inkomsten van de STER zijn in 2015 hoger dan het begrote bedrag, ondanks dat er geen evenementen in 2015 hebben plaatsgevonden. Ultimo 2015 heeft het Bestemmingsfonds een stand van € 175 miljoen.

De Bestemmingsreserves betreffen twee reserves namelijk de bestemmingsreserve nieuwbouw (€ 1.788.858) en de bestemmingsreserve website vaste boekenprijs (€ 36.942).
De Bestemmingsreserve nieuwbouw is destijds gevormd uit de éénmalige bijdrage van € 2.269.000 die door het ministerie van OCW is verstrekt ten behoeve van de financiering van de nieuwbouw.
Vanuit de bestemmingsreserve website vaste boekenprijs wordt via de resultaatbestemming een bedrag van de investeringsbijdrage in de ontwikkeling van de website overgeheveld naar de algemene reserve. Dit bedrag correspondeert met de afschrijvingskosten (€ 29.953) van de website, die met de betreffende investeringssubsidies zijn gefinancierd.

De kosten van o.a. het onderhoud van de website vaste boekenprijs (2015 € 131.012) worden door het ministerie van OCW separaat, op declaratiebasis, gefinancierd.

Voorzieningen

Attention: The internal data of table “57” is corrupted!

Door het Commissariaat voor de Media is in 2013 een reorganisatie uitgevoerd in het kader van de door het Kabinet in 2012 opgelegde ZBO-korting welke dient te resulteren in een structurele kostenbesparing in 2018.

In het kader van deze reorganisatie is een aantal medewerkers aangemerkt als VWNW-kandidaat en is een voorziening in de jaarrekening opgenomen. De omvang van deze voorziening is berekend op basis van thans bekende informatie en heeft daarmee een ‘voorlopig’ karakter. De mutatie in de reorganisatievoorziening alsmede de mutatie in de vordering op het ministerie van OCW is via de exploitatierekening (bijzondere baten respectievelijk bijzondere lasten) verwerkt. In 2015 heeft een aanpassing van de voorziening plaatsgevonden.

De onttrekking van € 951.000 heeft betrekking op de werkelijke uitgaven in 2015.

 20152014201320122011
Verleend7998101134102
Nieuwe toestemmingen4669484152
Hernieuwd3329539350
Ingetrokken4169374268

Toestemmingen voor evenementenzenders

 20152014201320122011201020092008
Toestemmingen275196130114991018561
Afwijzingen01010002

De voorziening wachtgeld is gevormd om de te verwachten uitgaven voor wachtgeldverplichtingen te kunnen bekostigen. Jaarlijks wordt aan de hand van de op dat moment bekende gegevens de hoogte van de voorziening berekend. Zo nodig wordt via een extra dotatie de voorziening op peil gehouden. Van de totale voorziening heeft een bedrag van € 173.431 betrekking op een looptijd korter dan 1 jaar.

AanmelderMediadienst op aanvraagLocatieDatum besluit aanmelding
NostalgieNet B.V.NostalgieNet on demanddigitale televisieplatform UPC18-02-14
RTV20 B.V.wildhitz.nlwww.wildhitz.nl01-07-14
Stichting DocsonlineDocsOnlinewww.docsOnline.tv01-07-14
Edit Focus B.V.cmnm.nlwww.cmnm.nl23-09-14
Edit Focus B.V.thecastingroom.nlwww.thecastingroom.nl23-09-14
Stichting JBfilm.nljbfilm.nlwww.jbfilm.nl23-09-14
Stichting wijZijn.TVwijZijn.tvvia glasvezelproviders in de gemeenten Hardenberg en Ommen.21-10-14

De voorziening wordt bepaald per personeelslid vanaf het moment dat de werknemer bij het ABP is verzekerd. Van de totale voorziening heeft een bedrag van € 4.237 betrekking op een looptijd korter dan 1 jaar.

DatumBetrokkeneOnderwerpBoete
11-febBV Infothuis BVDe bij besluit van 14 juni 2011 aan InfoThuis verleende toestemming voor het als commerci‘ële media-instelling verzorgen van een televisieomroep met de naam "Regio TV InfoThuis" wordt ingetrokken omdat InfoThuis in gebreke blijft met het voldoen van de toezichtskosten over de jaren 2011 en 2012.Intrekking toestemming
29-julKPN B.V.Aan KPN B.V. wordt een last onder dwangsom opgelegd ten einde voortduring van overtreding van de Mediawet 2008 - te weten het niet doorgeven van televisieprogrammakanaal Ketnet/Op12 en het niet doorgeven van de vijf radioprogrammakanalen van de Nederlandstalige landelijke Belgische openbare omroepdienst - te voorkomen. KPN dient deze last uiterlijk 1 oktober 2014 te hebben uitgevoerd.KPN geeft sinds 1 oktober 2014 alle verplichte programmakanalen door
05-sepOHMHet Commissariaat geeft Stichting OHM een aanwijzing met de opdracht om de leden van de raad van toezicht te vervangen.Aanwijzing
07-oktM7 Group S.A.Het Commissariaat wijst de ontheffingsverzoeken van M7 Group S.A. betreffende de doorgifteplicht van de televisie- en radioprogrammakanalen van de Nederlandstalige landelijke Belgische openbare omroepdienst af. Aan M7 Group S.A. wordt een last onder dwangsom opgelegd teneinde voortduring van overtreding van de Mediawet 2008 te voorkomen. M7 Group S.A. dient deze last uiterlijk 4 november 2014 te hebben uitgevoerd.M7 Group S.A. geeft sinds 4 november 2014 alle verplichte programmakanalen door
18-novDisney XDHet Commissariaat voor de Media heeft TV10 B.V. een boete van € 160.000 opgelegd voor het overschrijden van de maximum reclamezendtijd op het programmakanaal Disney XD.€ 160.000
16-decNOSAan NOS wordt een last onder dwangsom opgelegd ten einde voortduring van overtreding van de Mediawet 2008 te voorkomen. Het Commissariaat legt de NOS een last onder dwangsom op om voortduring van de overtreding van de Mediawet - waarbij de NOS afspraken heeft gemaakt met EMM waarmee de betaalzender Fox Sports wordt gepromoot - te be‘ëindigen. De NOS dient de afspraken ongedaan te maken en mag ook overigens geen platform bieden aan Fox Sports. De NOS dient de last voor 18 maart 2015 te hebben uitgevoerd.Er is bezwaar gemaakt tegen dit besluit.
16-decStichting OHMHet Commissariaat legt de Stichting Organisatie voor Hindoe Media een last onder dwangsom op. De last wordt opgelegd om verdere overtreding van de bepalingen uit de Mediawet 2008 over deskundig en onafhankelijk toezicht, deugdelijke administratieve organisatie en deugdelijke bedrijfsprocessen te voorkomen.Er geldt een dwangsom van € 1.000,- per dag met een maximum van € 50.000,-
-Aanbieder van commerciële mediadiensten op aanvraagHet Commissariaat voor de Media heeft een boete opgelegd voor het niet deugdelijk afschermen van mogelijk ernstig schadelijke contentEr is bezwaar gemaakt tegen dit besluit. Zolang de procedure loopt, brengen we geen verdere details over deze zaak naar buiten.

Er is een voorziening getroffen voor kosten groot onderhoud aan ons pand mede gelet op de ouderdom van het pand. Van de totale voorziening heeft een bedrag van € 75.000 betrekking op een looptijd korter dan 1 jaar.

Kortlopende schulden

DatumBetrokkeneOnderwerpOordeel
29-aprStichting RTV ZeewoldeHet verzoek van Stichting Zeewolde FM om bestuursrechtelijke handhaving is afgewezen. Het Commissariaat overweegt daarbij wel dat, indien RTV Zeewolde niet binnen drie maanden na verzending van dit besluit een aanvang heeft gemaakt met het verzorgen en verspreiden van media-aanbod via kabel en/of ether, hij zijn voornemen kenbaar zal maken om gebruik te maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 2.68 van de Mediawet.Afgewezen
16-sepRadioCorp B.V.Het Commissariaat ziet geen aanleiding om handhavend op te treden jegens Q-Music en Bartelet en wijst het handhavingsverzoek van RadioCorp en Ad Venture Radio af.Afgewezen
Attention: The internal data of table “63” is corrupted!
DatumPublieke omroepOnderwerpBesluit
07-janStichting RTV Noord HollandHet Commissariaat voor de Media verklaart het bezwaar van RTV Noord-Holland gericht tegen het besluit van 2 januari 2014 ongegrond. Het besluit van 2 januari 2014 blijft gehandhaafd, met dien verstande dat de motivering wordt aangevuld.Het bezwaar wordt ongegrond verklaard
14-janBredase Radio en Televisie StichtingHet Commissariaat voor de Media verklaart de bezwaren van de Bredase Radio en Televisie Stichting tegen zijn besluit van 16 april 2013 ongegrond en handhaaft zijn besluit, waarbij de Stichting BredaNu is aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Breda.Het bezwaar wordt ongegrond verklaard
14-janRTV LoreleiDe bezwaren van RTV Lorelei tegen het besluit van 11 juni 2013, waarbij de aanwijzingsaanvraag van RTV Lorelei is afgewezen en Holland Centraal is aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude, worden ongegrond verklaard. Het besluit van 11 juni 2013 blijft gehandhaafd, met aanvulling van de motivering.Het bezwaar wordt ongegrond verklaard
18-febStichting de Kempen in BeeldHet Commissariaat voor de Media verklaart de bezwaren van de Stichting De Kempen in Beeld tegen zijn besluit van 15 oktober 2013 ongegrond en handhaaft zijn besluit, waarbij de Stichting Streekomroep De Kempen is aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Eersel, Reusel-De Mierden en Bladel.Het bezwaar wordt ongegrond verklaard
09-decNOSBesluit op het bezwaar van de NOS tegen het besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) van 29 juli 2014 waarin het de NOS geen toestemming verleent voor de nevenactiviteit "Het beschikbaar stellen van bestaand NOS Jeugdjournaal AV-materiaal aan de CED-groep ten behoeve van een lesprogramma" in cluster 4.Het bezwaar wordt gegrond verklaard
09-decNOSBesluit op het bezwaar van de NOS tegen het besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) van 29 juli 2014 waarin het de NOS geen toestemming heeft verleend voor de nevenactiviteit "Het in licentie geven van beeldfragmenten uit het NOS Jeugdjournaal aan Uitgeverij Zwijsen ten behoeve van het online lesprogramma Nieuwe Zaken" in cluster 4.Het bezwaar wordt ongegrond verklaard

Aan het Metropole Orkest is een bijdrage van € 16.000.000 toegekend in de frictiekosten 2013 tot en met 2016. Het Metropole Orkest wordt hiermee in staat gesteld zelfstandig de periode tot 1 januari 2017 te overbruggen. Een van de voorwaarden daarbij is dat het Metropole Orkest in de toekomst geen nieuwe aanspraak op frictiekosten zal maken. In 2013 is een bedrag ineens van € 5.500.000 uitgekeerd aan het Metropole Orkest. Vanaf 2014 t/m 2016 ontvangt het Metropole Orkest jaarlijks een bedrag van € 3.500.000.

De boetes betreffen de nog af te dragen boetes per 31 december 2015. Het bedrag van € 522.000 aan ontvangen boetes in 2015, wordt begin 2016 aan het ministerie van OCW afgedragen en is op 31 december 2015 nog in de af te dragen boetes verwerkt. Tevens is er een bedrag terug te vorderen van een omroepinstelling. Dit bedrag zal worden afgedragen aan het ministerie van OCW.

Bij brief van 17 december 2015 heeft de Staatssecretaris van OCW een bedrag van € 8.498.065 toegekend t.b.v. frictiekosten CvdM. Het betreft een bijdrage voor de frictiekosten 2015 en verdere jaren, die voortvloeien uit de reorganisatie, die het Commissariaat in 2013 heeft doorgevoerd in verband met de bezuinigingen die het kabinet Rutte I heeft opgelegd. Op basis van een jaarlijks verzoek aan de Staatssecretaris van OCW tot uitbetaling zullen deze gelden na goedkeuring door de Staatssecretaris van OCW aan het CvdM (onderdeel apparaat) worden uitbetaald.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Met Alphabet Nederland B.V. is een operational lease-overeenkomst gesloten voor een personenauto. De resterende leaseverplichting van ca. 17 maanden, exclusief brandstof, bedraagt ultimo 2015 € 11.629. Waarvan een bedrag van € 8.209 betrekking heeft op een looptijd van een jaar.

Met Leaseplan Nederland N.V. is een operational lease-overeenkomst gesloten voor een personenauto. De resterende leaseverplichting van 57 maanden, exclusief brandstof, bedraagt ultimo 2015 € 55.157 Waarvan een bedrag van € 11.612 betrekking heeft op een looptijd van een jaar.

Met Leaseplan Nederland N.V. is een huurovereenkomst gesloten voor een personenauto. De huurverplichting van 6 maanden, exclusief brandstof, bedraagt ultimo 2015 € 7.514.

Bij gelegenheid van de splitsing van de NOS en het NOB is in 1988 in de Mediawet opgenomen dat het Commissariaat voor de Media, de NOS en het NOB over en weer als hoofdelijk schuldenaar garant staan voor financiële verplichtingen die door de NOS voor 1 januari 1988 zijn aangegaan. Deze garantstelling, die inmiddels weinig materiële betekenis meer zal hebben, zal formeel blijven bestaan tot de Mediawet op dit punt gewijzigd wordt. In 2009 is deze afspraak herzien. De verplichting van de NOB Holding N.V. is overgenomen door de NPO.

Overige informatie

In 2015 waren er gemiddeld 48,29 (2014: 46,06) personen (op basis van fte’s) in dienst.
Eind 2015 waren er 44,97 (2014: 47,75) personen (op basis van fte’s) in dienst.