Kernwaarden

Kernwaarden en basisprincipes in het toezicht

Vanuit zijn kernwaarden – onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid – houdt het Commissariaat toezicht op de naleving van de Mediawet 2008. Hiermee draagt het Commissariaat bij aan de verwezenlijking van het principe van de vrijheid van informatie, een van de pijlers onder de democratische rechtsstaat.

De drie kernwaarden van het Commissariaat worden ondersteund door drie basisprincipes die brede gelding hebben voor alle partijen waarop het Commissariaat toezicht uitoefent, te weten transparantie, rechtmatigheid en integriteit.

De waarden die het Commissariaat beoogt te beschermen zijn niet vanzelfsprekend gegarandeerd. Het is de taak van het Commissariaat om deze waarden te borgen. Een helder en gedeeld beeld over de kernwaarden in ons toezicht maken het mogelijk om risico’s te zien en aan te pakken.