Hoe houdt het Commissariaat toezicht?

 

 

Het Commissariaat houdt zoveel mogelijk proactief en risico gestuurd toezicht. Dit betekent dat hij op basis van het pro-actief monitoren van de markt en van klachten en signalen van consumenten en marktpartijen inschat waar zich problemen (kunnen) voordoen.

Het Commissariaat sluit de manier waarop hij zijn taken en werkzaamheden uitvoert aan bij de veranderende maatschappij en medialandschap en bepaalt jaarlijks waaraan hij in zijn toezicht prioriteit geeft. De toezichthouder treedt daar op waar het het hardst nodig is en houdt toezicht op maat.

Het Commissariaat weegt zorgvuldig af waar hij de sector ruimte kan geven. Per geval wordt de meest effectieve manier van monitoring en handhaving ingezet. Waarbij de eigen verantwoordelijkheid van media-instellingen en -diensten voorop staat. Met behoud van ieders onafhankelijkheid. Deze werkwijze wordt doorlopend aangescherpt op basis van de meest actuele ontwikkelingen.

Het Commissariaat beoordeelt als onafhankelijke toezichthouder regelmatig voorgenomen wetswijzigingen op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Daarnaast adviseert het Commissariaat de staatssecretaris van OCW over het beleid en de verantwoording van de NPO. Bij dit alles staan de kernwaarden onafhankelijkheid, pluriformiteit, toegankelijkheid en de ondersteunende basisprincipes transparantie, financiële rechtmatigheid en integriteit centraal.

Dialoog

Het Commissariaat voor de Media is een transparante en open organisatie. Het Commissariaat is zich ervan bewust dat de sector verwacht dat de toezichthouder zich meer richt op waarden dan op normen. De markt ziet graag dat het Commissariaat meer ruimte geeft voor innovatie en nieuwe formats, gericht is op een gelijke (liberale) toepassing van regels, meer duidelijkheid geeft over de interpretatie van regelgeving (guidance) en minder snel grijpt naar formele maatregelen.

Het Commissariaat raadpleegt de markt bij de ontwikkeling van zijn beleid door middel van openbare consultaties via zijn website. Ook organiseert de toezichthouder regelmatig bijeenkomsten om regelgeving verder te verduidelijken en gaat hij actief in gesprek met marktpartijen over onderwerpen die hen direct aangaan. Bovendien heeft het Commissariaat een dagelijks spreekuur waarin hij vragen over de interpretatie van de wet beantwoordt. Dit alles draagt bij aan de voorspelbaarheid van het optreden van de toezichthouder en stimuleert media-instellingen om deze regelgeving zich eigen te maken. Dit verkleint de kans op overtredingen.

De website van het Commissariaat vormt een belangrijke bron van informatie over de werkzaamheden en taken van het Commissariaat. Adviezen, rapporten en besluiten worden waar mogelijk via de website van het Commissariaat openbaar gemaakt. Daarnaast is het Commissariaat via @commvdmedia actief op Twitter en verschijnt elk kwartaal een digitale nieuwsbrief.

Publieksvragen

Het Commissariaat ontvangt jaarlijks een groot aantal vragen en signalen van het publiek. Mede op basis van deze klachten en signalen bepaalt het Commissariaat waar toezicht het hardst nodig is.

In 2015 heeft het Commissariaat in totaal 276 publieksvragen beantwoord en 217 klachten ontvangen.

WOB verzoeken

Het Commissariaat heeft in 2015 negen verzoeken ontvangen om specifieke informatie openbaar te maken via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB-verzoek). Het Commissariaat weegt daarbij het belang van openbaarmaking af tegen de wettelijke beperkingen op openbaarmaking zoals die zijn opgenomen in de WOB. Zo wordt bedrijfsvertrouwelijke informatie niet openbaar gemaakt. De beslissingen op de verzoeken zijn te vinden op de website.