Wijziging Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp)

In 2015 heeft het ministerie meerdere wijzigingen van de wet- en regelgeving in het kader van de Wvbp aan het Commissariaat voorgelegd. Het Commissariaat heeft de voorgenomen wijzigingen als onafhankelijke toezichthouder beoordeeld op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Bij die beoordeling stonden de kernwaarden onafhankelijkheid, pluriformiteit, toegankelijkheid en de ondersteunende basisprincipes transparantie, financiële rechtmatigheid en integriteit centraal.

Naar aanleiding van de evaluatie van de Wvbp is een wetsvoorstel voorbereid om blijvende combinaties van boeken en daaraan gerelateerde elektronische diensten als e-boeken en apps mogelijk te maken. Het Commissariaat had al eerder opgemerkt dat het uit oogpunt van innovatie wenselijk is dat de regels over de vaste boekenprijs geen belemmering vormen voor dergelijke productvormen. Het wegnemen van die belemmeringen kan een bijdrage leveren aan het waarborgen van de pluriformiteit van het boekenaanbod.

Het Commissariaat vindt dat de voorgestelde modernisering van het begrip ‘boek’ een uitvoerbare en handhaafbare oplossing is voor blijvende combinaties van papieren boeken met e-boeken of apps. Om een gelijk speelveld tussen boekverkopers te waarborgen, heeft het Commissariaat er op gewezen dat uitgevers alle exemplaren van een dergelijk boek moeten voorzien van een downloadcode die recht geeft tot dezelfde elektronische diensten.