Uitvoeringstoetsen en wetsvoorstellen

In 2015 heeft het ministerie van OCW meerdere voorgenomen wijzigingen van de wet- en regelgeving aan het Commissariaat voorgelegd. Het Commissariaat heeft deze wijzigingen als onafhankelijke toezichthouder beoordeeld op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Het Commissariaat heeft diverse wijzigingsvoorstellen beoordeeld: het wetsvoorstel in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst, een wijziging van het Mediabesluit over de zogenaamde evenementenlijst en een wijziging van de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte voor commerciële radio-omroep (Regeling AGF).

Bij de beoordeling stonden de kernwaarden onafhankelijkheid, pluriformiteit, toegankelijkheid en de ondersteunende basisprincipes transparantie, financiële rechtmatigheid en integriteit centraal.

Wetsvoorstel toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Het wetsvoorstel toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst beoogt onder meer de publieke media-opdracht te wijzigen en de taken en bevoegdheden van de NPO uit te breiden. Zo krijgt de NPO een sturende rol bij het bepalen van de publieke waarde van het media-aanbod en bij de doelmatige inzet van middelen binnen de publieke omroep.

Bij de beoordeling van dit wetsvoorstel waren de redactionele onafhankelijkheid en de transparante verantwoording belangrijke punten van aandacht. Het Commissariaat adviseerde een toetsingskader met objectieve criteria te ontwikkelen voor de beoordeling of media-aanbod aan de nieuwe media-opdracht voldoet. In verband met de uitbreiding van de bevoegdheden van de raad van bestuur van de NPO wees het Commissariaat op het belang van het opstellen van transparante procedures en een uitbreiding van de bestaande checks & balances. In zijn advies over het concessiebeleidsplan van de NPO is het Commissariaat nader op deze onderwerpen ingegaan.

Het Commissariaat wees nogmaals op het toenemend belang van een deugdelijke administratieve organisatie en deugdelijke bedrijfsprocessen bij landelijk publieke media-instellingen. De wijze waarop programma’s worden gefinancierd en alle afspraken die aan deze programma’s gerelateerd zijn, moeten transparant zijn. Daarnaast dient er voldoende zicht te zijn op de rechtmatige besteding van programmagelden als een landelijk omroep als coproducent met een externe partij media-aanbod vervaardigt.

Wijziging Mediabesluit ten aanzien van evenementenlijst

De evenementenlijst waarborgt dat burgers voor een betaalbare prijs adequate toegang hebben tot actuele verslaggeving van evenementen die van belang zijn voor de samenleving, zoals belangrijke sportevenementen en bepaalde culturele evenementen. Wordt het verslag van deze evenementen als televisieprogramma verspreid, dan moet de verslaggeving volledig en rechtstreeks dan wel gedeeltelijk en op een later moment via een open televisieprogrammakanaal beschikbaar zijn.

Bij sportwedstrijden die gelijktijdig plaatsvinden leidde deze verplichting tot het onbedoelde gevolg dat het verslag van bepaalde wedstrijden niet via een televisieprogrammakanaal werd uitgezonden. Daarom werd voorgesteld niet langer de voorwaarde te stellen dat het verslag van beide wedstrijden op dezelfde dag op een open televisieprogrammakanaal wordt uitgezonden. Daarnaast werden twee inhoudelijke aanpassingen van de sportwedstrijden op de evenementlijst voorgesteld. Het Commissariaat oordeelde dat de wijzigingen positief zijn voor de uitvoerbaarheid van de regeling en voor de toegankelijkheid van verslaggeving van evenementen van maatschappelijk belang.

Wijziging Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte voor commerciële radio-omroep AGF

De wijziging van de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte voor commerciële radio-omroep AGF beoogt de regels over het bezit van FM-frequenties te liberaliseren. Volgens de nieuwe regeling mag een commerciële radio-omroep over ten hoogste vier (in plaats van voorheen twee) landelijke FM-frequenties beschikken. Ook vervalt de voorwaarde dat sprake is van maximaal één geclausuleerde frequentie per omroep.

Deze wijziging heeft volgens het Commissariaat geen gevolgen voor de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Wel kan de liberalisering leiden tot een toename van de concentratie van het bezit van FM-frequenties voor commerciële radio-omroepen. Door de technologische ontwikkelingen op de radiomarkt (internet, DAB+ en streamingdiensten) en wijzigingen in het luistergedrag, hoeft de liberalisering niet automatisch te leiden tot een afname van de toegankelijkheid van de radiomarkt of van de diversiteit van programma-aanbieders en programma-aanbod.

Tags bij deze pagina