Promotieacties Vaste boekenprijs

De minister van OCW verzocht het Commissariaat na te gaan hoe het beste uitvoering kan worden gegeven aan de motie van de Kamerleden Van Veen en Bergkamp . Deze Kamerleden willen een verruiming van de mogelijkheden voor boekverkopers om bij verkoop van boeken andere producten gratis te verstrekken. De wet biedt nu geen ruimte voor dergelijke individuele promotieacties.

Vanuit zijn rol als onafhankelijke toezichthouder op de vaste boekenprijs, heeft het Commissariaat advies uitgebracht. Het Commissariaat heeft geadviseerd op welke punten de regelgeving moet worden aangepast om individuele kortingsacties mogelijk te maken. Artikel 13 van de Wet op de vaste boekenprijs moet daarvoor worden aangepast en in het Besluit vaste boekenprijs moet een nieuwe kortingsregeling worden opgenomen. Het Commissariaat is ook ingegaan op de mogelijke gevolgen van een regeling voor individuele promotieacties. Deze acties kunnen leiden tot grote prijsconcurrentie tussen boekverkopers , wat de wetgever eerder onwenselijk heeft gevonden.

Om de regeling uitvoerbaar en handhaafbaar te houden adviseert het Commissariaat alleen voorwaarden te stellen aan bijvoorbeeld het minimum bedrag dat aan boeken moet worden besteed, de duur en de frequentie van de acties. Het Commissariaat heeft de minister ook nog een alternatief in overweging gegeven. Zowel de gevolgen voor de prijsconcurrentie tussen boekverkopers als de nadelige gevolgen van diverse beperkingen aan individuele promotieacties kunnen worden ondervangen door het verruimen van de mogelijkheden van collectieve promotieacties. De minister zal de Kamer begin 2016 informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar de verruiming van de kortingsacties.