ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services)

De European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA) is in 2014 opgericht om de Europese Commissie te helpen met het vormgeven en toepassen van Europese mediaregelgeving.

Volgens het oprichtingsbesluit heeft ERGA de volgende drie functies:

  • het adviseren en assisteren van de Europese Commissie, allereerst om een consistente implementatie van de AVMD Richtlijn te waarborgen, maar ook in andere EU kwesties inzake audiovisuele mediadiensten die tot de competentie van de Commissie behoren;
  • het faciliteren van de samenwerking tussen toezichthouders binnen de EU, zoals ook omschreven in de AVMD Richtlijn;
  • het bevorderen van de uitwisseling van ervaringen en ‘good practice models’.

Het Commissariaat heeft in 2015 een actieve rol gespeeld binnen ERGA. Collegevoorzitter van het Commissariaat Madeleine de Cock-Buning was in 2015 vicevoorzitter van het platform. Het Commissariaat was daarnaast voorzitter van de subgroep inzake bescherming minderjarigen.

De gezamenlijke conclusies en aanbevelingen uit de onderzoeken die deze subgroep deed moeten de opmaat vormen naar nieuwe stappen van de Europese wetgever naar een adequaat systeem van bescherming van minderjarigen tegen schadelijke audiovisuele massamedia. Uitganspunt is daarbij een systeem waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor co-regulering en waarbij het niveau van bescherming niet meer afhankelijk is van het distributieplatform of de verspreidingstechniek en daarmee meer toekomstbestendig is.

Nu audiovisuele content op zoveel verschillende digitale platforms wordt aangeboden en op verschillende apparaten wordt bekeken, is er dringend behoefte aan beschermingsinstrumenten die op alle platforms en apparaten werken. Zo is de bescherming van minderjarigen tegen schadelijke audiovisuele mediacontent niet adequaat als online diensten met audiovisuele content buiten schot blijven.

De industrie moet het voortouw nemen bij de ontwikkeling van standaardisatiemaatregelen, daarbij gestimuleerd door acties vanuit de politiek in de EU. ERGA is ook voorstander van een zoveel mogelijk geharmoniseerd systeem in de EU waarbij audiovisuele content gecategoriseerd wordt aan de hand van uniforme criteria. Afhankelijk van culturele verschillen en gevoeligheden kan de uiteindelijke leeftijdsclassificatie per land verschillen.

In 2015 hebben behalve de door het Commissariaat voorgezeten subgroep nog drie andere ERGA subgroepen zich gebogen over specifieke met de AVMD Richtlijn samenhangende thema’s: onafhankelijkheid van toezichthouders (voorgezeten door de Italiaanse toezichthouder AGCOM), de reikwijdte van de richtlijn (voorgezeten door de Britse toezichthouder Ofcom) en territoriale jurisdictie (voorgezeten door de Franse toezichthouder CSA).

Het Commissariaat heeft in nauwe afstemming met zijn collega-toezichthouders ook het initiatief genomen voor een werkprogramma voor 2016, het jaar waarin Collegevoorzitter Madeleine de Cock-Buning ook ERGA zal voorzitten.

Bij het opstellen van een nieuw werkprogramma is aandacht besteed aan het op verzoek van de Commissie geven van feedback en adviezen over onderwerpen die direct samenhangen met de herziening van Richtlijn. Daarnaast zullen verschillende ‘task forces’ specifieke onderwerpen of kwesties verkennen, ook als die niet specifiek op het terrein van de Richtlijn zelf liggen. Tenslotte streeft ERGA naar ‘empowerment’ van media toezichthouders. Zij wil daarvoor onder meer bruikbare instrumenten ontwikkelen en ervaringen delen.