Toezicht Mediawet Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES)

Sinds februari 2011 valt het toezicht op naleving van de regelgeving in de Mediawet BES onder het Commissariaat voor de Media. Belangrijke aandachtspunten in de Mediawet BES zijn:

  • het hebben van een redactiestatuut;
  • beperking duur en verplichting omlijsting reclameboodschappen op radio en tv;
  • een verbod op het uitzenden van ernstig schadelijk programmamateriaal;
  • verplichte sponsorvermelding bij gesponsorde programma’s;
  • een verbod op sponsoring van programma-aanbod bestaande uit nieuws, actualiteiten en politieke informatie; en
  • een beperking van reclame voor sterke drank en tabaksproducten

Tot 2014 werd het toezicht steekproefsgewijs uitgevoerd vanuit Nederland. Daarbij bleek onder meer dat er bij een aantal nieuws- en actualiteiten programma’s onduidelijkheid bleek te bestaan omtrent sponsoring en het afbakenen van reclameboodschappen. De omroepen bleken onvoldoende bekend met de geldende regelgeving. Vanaf 2014 wordt het toezicht in deeltijd uitgevoerd door een lokale vertegenwoordiger. De aandacht ligt op voorlichting.

In 2015 heeft de lokale vertegenwoordiger de nadruk gelegd op het geven van voorlichting aan de tv en radio omroepen op de BES eilanden. Het Commissariaat is in 2015 gestart met een toezichtonderzoek, gericht op onder meer omlijsting van reclame en sponsoring van nieuws. De resultaten daarvan worden in 2016 bekend gemaakt en meegenomen in de verdere voorlichting van de media-instellingen op de BES-eilanden.