Toelichting op de exploitatierekening

Toelichting op de exploitatierekening

Bedragen x (€ 1.000)

Overige/Bijzondere baten 2014Begroting2013
Toezichtkosten commerciële RTV1.7061.3001.547
Diverse ontvangsten2108
Bijzondere baten apparaat2.8360382
Bijzondere baten beheer24.043071.600
28.6061.30073.537

Er heeft een afrekening plaatsgevonden met de RNW over het reguliere budget 2012 en de frictiekosten 2012. De terug te ontvangen bedragen van de RNW zijn als bijzondere baten verantwoord en toegevoegd aan de Algemene Mediareserve. Tevens is de vordering op de NPO over 2014 inzake de reserve media-aanbod opgenomen.

Verstrekte subsidies 2014Begroting2013
Landelijke Omroepen758.979759.791772.177
Muziekcentrum van de Omroep008.332
Nederlands Omroepproductie Bedrijf24.96224.96224.463
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid21.35121.35120.924
Minderhedenprogrammering CPO/MTNL1.3007991.300
Regionale Omroepen146.370146.3700
Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland506516506
Frictiekosten CvdM87300
Frictiekosten NPO65300
Correctie vordering reserve Media aanbod5.19209.696
Project OLON Mediahub 20141.76500
Frictiekosten overige omroepen13.624044.125
975.575953.789881.523
Apparaatskosten
Lonen en salarissen2.2802.7092.271
Sociale lasten604791708
Afschrijving op materiële vaste activa277306242
Overige bedrijfskosten3.5733.0712.900
6.7346.8776.121
Overige/Bijzondere lasten
Organisatie adviezen1150110
Accountantskosten1310118
Onderzoek kostenbesparing LPO00708
Onderzoek Distributie interactieve mediadiensten00109
Bijzondere lasten apparaat dotatie voorziening frictiekosten (reorganisatie)2.83600
Diversen100
3.08301.045

In de mediabegroting is geen rekening gehouden met overige kosten die gemaakt worden en onderzoeken die in de loop van het begrotingsjaar worden uitgevoerd.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2014Begroting2013
Rente lening u/g NTR40011
Rente debiteuren414
Rente rekening-courant apparaat3202
Rente rekening-courant beheer13050076
17752193