Balans per 31 december 2014

Balans per 31 december 2014

(na resultaatbestemming)

Bedragen x (€ 1.000)

ACTIEF2014 2013 
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen4.3384.391
Installaties118131
Andere vaste bedrijfsmiddelen502508
4.9585.030
Financiële vaste activa8.8268.826
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren471492
Overige vorderingen64.210109.381
Overlopende activa6.7313.513
71.412113.412
Liquide middelen273.26841.953
TOTAAL358.464169.221

 

Bedragen x (€ 1.000)

PASSIEF2014 2013 
EIGEN VERMOGEN
Algemene Reserve3.2993.188
Bestemmingsfonds AMR196.046148.142
Bestemmingsreserves1.8901.952
201.235153.282
VOORZIENINGEN
Voorziening frictie/reorganisatiekosten4.0842.204
Overige voorzieningen1.4381.499
5.5223.703
KORTLOPENDE SCHULDEN
Vooruit ontvangen142.87540
Crediteuren220362
Belastingen en (sociale) premies237152
Overige schulden8.37511.682
151.70712.236
TOTAAL358.464169.221