Financiële verantwoording 2014

Volgens artikel 34 van de Kaderwet ZBO’s, uitgewerkt in het handboek Financiële Verantwoording Commissariaat voor de Media 2011, dient een jaarrekening te worden opgesteld, waarin zowel de apparaatskosten als het beheer (financiering van de media-instellingen) zijn opgenomen. Deze jaarrekening dient voor 15 maart 2015 bij het ministerie van OCW te worden ingediend en behoeft de instemming van de bewindvoerder van OCW. Het ministerie heeft uitstel verleend tot 1 juli 2015. De jaarrekening is in de vergadering van 30 juni 2015 door het College van Commissarissen vastgesteld.

Deze financiële verantwoording is door de accountant gecontroleerd en voorzien van een controleverklaring.

De in deze financiële verantwoording gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Commissariaat voor de Media 2011.