Wet Normering Topinkomens

Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. De WNT stelt onder meer een maximum aan het inkomen en de ontslagvergoedingen van mensen die werken in de publieke sector, en staat bonussen, winstdelingen en andere vormen van variabele beloning alleen onder bepaalde omstandigheden toe. De WNT stelt ook eisen aan openbaarmaking – in de financiële jaarverslagen – van bezoldigingsgegevens en ontslagvergoedingen van functionarissen binnen (semi)publieke instellingen, waaronder de NPO, de landelijke publieke media-instellingen, de omroeporkesten, de omroepkoren, de muziekbibliotheek en het media-archief. Het ministerie van OCW heeft het Commissariaat gevraagd toezicht te houden op de naleving van de WNT en waar nodig te handhaven.

Controle op naleving

De rechtmatige besteding van publiek geld is een speerpunt van het Commissariaat. Als onderdeel van de jaarlijkse toetsing van de financiële verantwoording van de publieke omroepen heeft het Commissariaat in 2014 de naleving van de WNT onderzocht. Een aanvullende taak daarbij was het onderzoek naar de naleving van de bepalingen uit de WNT door de instellingen die niet onder het reguliere financiële toezicht door het Commissariaat vallen: de omroeporkesten, de omroepkoren, de muziekbibliotheek en het media-archief. Bij een aantal van de onderzochte media-instellingen heeft het Commissariaat overschrijdingen van de WNT geconstateerd. In alle gevallen vielen deze instellingen echter onder het overgangsrecht, waardoor het Commissariaat niet handhavend heeft opgetreden. De meeste bevindingen waren onjuistheden en omissies in de vereiste openbaarmaking van de gegevens in de financiële jaarverslagen. Het Commissariaat heeft de bevindingen, na hoor en wederhoor bij de betreffende media-instellingen, gerapporteerd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook de betreffende media-instellingen zijn op de hoogte gesteld, opdat zij aandacht aan dit onderwerp kunnen besteden bij de financiële verantwoording over het boekjaar 2014.

Gerelateerd