Verscherpt toezicht PowNed, WNL, TROS

Het Commissariaat ziet erop toe dat publieke omroepen de Mediawet naleven. Naar eigen inzicht of op verzoek van het ministerie van OCW kan het Commissariaat overgaan tot verscherpt toezicht op omroepen. Over dit verscherpt toezicht rapporteert het Commissariaat aan de minister.

Verscherpt toezicht PowNed

Sinds 2009 houdt het Commissariaat op verzoek van de minister van OCW verscherpt toezicht op aspirant-omroep PowNed. Daarbij draaide het in eerste instantie om de relatie met de Telegraaf Media Groep (TMG) en de website GeenStijl. In een eerste rapportage plaatste het Commissariaat vraagtekens bij de naleving van de regels over intern toezicht bij PowNed en bij de contractuele relatie met G(een)S(tijl) Media, dat webdiensten leverde. PowNed heeft daarna onder meer de raad van toezicht met twee nieuwe leden versterkt.

In 2014 stelde het Commissariaat een tweede rapportage op. Hierin constateerden we dat er in termen van onafhankelijkheid, dienstbaarheid, reclame en sponsoring geen aanwijzingen waren voor te nauwe banden met TMG of GeenStijl.

De positieve bevindingen uit het verscherpt toezicht in de afgelopen jaren zijn door het Commissariaat meegenomen in de beoordeling van de erkenningsaanvraag die door PowNed is ingediend. Op 1 juli adviseerde het Commissariaat de staatssecretaris om PowNed een erkenning te verlenen voor de periode 2016-2020.

Op verzoek van de staatssecretaris zet het Commissariaat het verscherpte toezicht op PowNed voort tot en met 2015.

Verscherpt toezicht WNL

Ook WNL staat sinds 2009 onder verscherpt toezicht van het Commissariaat, waarbij onder meer de relatie met de Telegraaf Media Groep (TMG) onderwerp van onderzoek was. In een eerste rapportage over het functioneren van WNL wees het Commissariaat op het interne toezicht en de selectie van en onafhankelijkheid ten opzichte van buitenproducenten.

In 2014 stelde het Commissariaat een tweede rapportage op. Daarin constateerden we dat de onafhankelijke positie van de omroep was verstevigd. Wel vond het Commissariaat dat de borging van de naleving van de CIPO-gedragscode beter kon.

Het Commissariaat heeft de positieve bevindingen uit het verscherpt toezicht in de afgelopen jaren meegenomen in de beoordeling van de erkenningsaanvraag die door WNL is ingediend. Op 1 juli adviseerde het Commissariaat de staatssecretaris om WNL een erkenning te verlenen voor de periode 2016-2020.

Op verzoek van de staatssecretaris zet het Commissariaat het verscherpte toezicht op WNL voort tot en met 2015

Verscherpt toezicht TROS

Bij de erkenningverlening aan de TROS in 2009 heeft de minister het Commissariaat gevraagd om verscherpt toezicht te houden. Het Commissariaat kreeg het verzoek actief na te gaan of de TROS de bij de erkenningverlening gedane toezeggingen ook in de praktijk waarmaakt en periodiek verslag uit te brengen over het handelen van de TROS. Op 1 juli 2014 heeft het Commissariaat aan staatssecretaris Dekker gerapporteerd dat in de verslagperiode geen overtredingen zijn geconstateerd waartegen sanctionerend is opgetreden, maar dat er wel aandacht nodig is voor de vastlegging van de interne beheersing in richtlijnen, procedures en werkprogramma’s.

Begin 2014 heeft het Commissariaat met AVROTROS gesproken over het Nationaal en Eurovisie Songfestival 2012. Verder heeft het Commissariaat gekeken naar het Eurovisie Songfestival 2013 en het Eurovisie Songfestival 2014. Het Commissariaat zag geen aanleiding om nader onderzoek te doen.

Het Commissariaat heeft de positieve bevindingen uit het verscherpt toezicht in de afgelopen jaren meegenomen in de beoordeling van de erkenningsaanvraag die door AVROTROS is ingediend. Op 1 juli adviseerde het Commissariaat de staatssecretaris om AVROTROS een erkenning te verlenen voor de periode 2016-2020.

Op verzoek van de staatssecretaris zet het Commissariaat het verscherpte toezicht op – nu – AVROTROS voort tot en met 2015.

Gerelateerd