Uitspraak RvS inzake Sprookjesboomfeest bevestigt beleid

Het beschermen van kwetsbare groepen, waaronder kinderen, is een belangrijke prioriteit van het Commissariaat. De publieke omroep moet een veilige haven zijn voor kinderen. Reclame hoort thuis in de reclameblokken; een omroep mag zich niet dienstbaar maken aan de commerciële belangen van een derde partij. Tegen overtredingen treedt het Commissariaat streng op.

Boetes TROS voor Het Sprookjesboomfeest

De TROS kreeg in 2011 een boete van € 120.000, omdat in het kinderprogramma Het Sprookjesboomfeest reclame werd getoond en omdat de TROS zich dienstbaar had gemaakt aan het maken van winst door De Efteling. De TROS ging in bezwaar en beroep tegen deze sanctie en heeft de kwestie uiteindelijk in hoger beroep voorgelegd aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze deed op 9 juli 2014 uitspraak.

Uitspraak hoogste bestuursrechter

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat het Commissariaat de TROS terecht twee boetes heeft opgelegd voor Het Sprookjesboomfeest. De TROS had zich door het uitzenden van het kinderprogramma inderdaad dienstbaar gemaakt aan de commerciële belangen van De Efteling. Bovendien overtrad de TROS met het programma het reclameverbod in de Mediawet 2008. Wel vond de rechter de opgelegde boetes te hoog.

De uitspraak bevestigt de zorgplicht van publieke omroepen om dienstbaarheid te voorkomen en de zware verantwoordelijkheid die op hen rust als het gaat om de handhaving van het niet-commerciële karakter van het publieke bestel. De TROS had nader onderzoek moeten verrichten naar mogelijke commerciële exploitatie van het merk “Sprookjesboom”. De uitspraak bevestigt ook dat de bewijslastverdeling in het geval van vermoedens van overtreding van het dienstbaarheidsverbod overeind blijft. Het Commissariaat heeft aan de op hem rustende bewijslast voldaan, indien het ten minste een gegrond vermoeden kan hebben dat de desbetreffende omroep zich dienstbaar heeft gemaakt aan het maken van winst door een derde.

Gerelateerd