Totaal aantal leden omroepverenigingen stabiel gebleven

Elke omroepvereniging moest per 1 april 2014 voldoende leden hebben om in aanmerking te komen voor een uitzendconcessie voor de periode 2016 – 2020. Voor bestaande omroepverenigingen lag die grens op 150.000 leden, omroepen met een voorlopige erkenning hadden minimaal 50.000 leden nodig. De aspirant-omroepverenigingen PowNed en WNL konden ervoor kiezen om opnieuw voor vijf jaar een voorlopig erkende omroep te blijven. In dat geval waren 50.000 leden voldoende.
Volgens de Mediawet 2008 telt een lid mee als hij ten minste zestien jaar oud is, in Nederland woont en aan de omroepvereniging een contributie heeft betaald van ten minste € 5,72. Het Commissariaat heeft samen met een accountant de ledenbestanden van de omroepverenigingen steekproefsgewijs gecontroleerd. Na correctie van fouten zijn alle omroepen boven de voor hen geldende drempel uitgekomen. HUMAN, het enige nieuwe initiatief, heeft ook aangetoond over een bestand van meer dan 50.000 leden te beschikken.

Monitoring extra ledenwerving

Met de peildatum van 1 april 2014 in zicht hebben bestaande en nieuwe omroepverenigingen extra inspanningen geleverd om leden te werven. Het Commissariaat hield in deze periode nauwgezet toezicht op deze ledenwerfactiviteiten. Over de ledenwerfactiviteiten werden diverse vragen en klachten ingediend. Verschillende omroepen hebben het Commissariaat daarover verklarende informatie moeten geven. Omdat ledenwerfacties vaak een korte doorlooptijd hebben, heeft het Commissariaat ervoor gekozen bij een overtreding direct te overleggen met de omroep. Daarbij kon de omroep kiezen om hun actie aan te passen aan wet- en regelgeving of hun actie te beëindigen. Dat hebben de betreffende omroepen gedaan.  

Gerelateerd