Programmaquota stellen eisen aan programma-aanbod

De Mediawet stelt eisen aan het programma-aanbod van zowel de commerciële als de (landelijke en regionale) publieke omroepen. Het Commissariaat ziet toe op de naleving van deze eisen door deze te monitoren en hierover te rapporteren. Deze eisen aan het programma-aanbod, ook wel programmaquota genoemd, beogen:
  • Een betere toegang voor mensen met een gehoorbeperkingen, door onder andere eisen te stellen aan de ondertiteling van programma’s;
  • De bevordering van in Europese gemaakte programma’s;
  • De bevordering van programma’s gemaakt door onafhankelijke producenten;
  • De bevordering van de Nederlandse of Friese taal.

Programmaquota landelijke publieke omroep

De landelijke publieke omroep rapporteert ons jaarlijks over de uitgezonden percentages Europese, onafhankelijke en recente producties, de percentages oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige programmaonderdelen en oorspronkelijk Nederlandstalige programmaonderdelen voorzien van ondertiteling. Het Commissariaat heeft vastgesteld dat de landelijke publieke omroep over 2013 wat betreft de onderdelen Europese, onafhankelijke en recente producties en oorspronkelijke Nederlands- of Friestalige programmaonderdelen op alle programmakanalen geheel voldeed aan de gestelde normen. Op het onderdeel ondertiteling van oorspronkelijk Nederlandstalige producties is geheel aan de norm voldaan bij de drie algemene kanalen NPO 1, 2 en 3 en deels voldaan bij de themakanalen.

Programmaquota commerciële omroep

De commerciële omroepen hebben een tweejaarlijkse verslagplicht. In 2014 hoefden ze geen verslag uit te brengen. In 2015 rapporteren zij over de jaren 2013 en 2014. Gegevens over 2011 en 2012 kunt u terugvinden in het jaarverslag 2013.

Bevordering Europese producties bij Video on Demand

Ook een media-instelling die een commerciële mediadienst op aanvraag (cmoa) verzorgt, dient de vervaardiging van en de toegang tot Europese producties te bevorderen. Dit vanuit de gedachte dat door Europese producties te stimuleren de Europese cultuur en de Europese talen worden beschermd. Daarom volgt het Commissariaat hoeveel Europese producties aan bod komen in het media-aanbod van commerciële mediadiensten op aanvraag. Met deze rapportages wordt bevordering van de toegankelijkheid van Europese producties en pluriformiteit beoogd en zijn niet alleen lineaire diensten verplicht te rapporteren. Het Commissariaat heeft hiervoor een vragenlijst ontwikkeld en tijdens een bijeenkomst in 2013 met de sector besproken. In 2014 zijn alle geregistreerde cmoa’s voor het eerst verzocht de vragenlijst in te vullen. Naast vindbaarheid van en toegankelijkheid tot Europese producties moet ook het aandeel Europese producties worden gerapporteerd. Anders dan voor lineaire diensten is er voor non-lineaire diensten (nog) geen sprake van Europese quota. Wel bestaat een rapportageverplichting, waaraan alle cmoa’s in 2014 hebben voldaan. In het jaarverslag over 2015 zullen deze resultaten worden gepubliceerd.

Gerelateerd