Good governance als basis

Een transparante verantwoording door publieke media-instellingen. Dat ziet het Commissariaat als essentiële voorwaarde voor het toezicht op de naleving van de Mediawet en de rechtmatige besteding van publiek geld. Goed bestuur en intern toezicht spelen hierbij een cruciale rol. Voor elke organisatie met een publieke taak is een goed functionerend bestuur, samen met een goed functionerende raad van toezicht van cruciaal belang. Als je met publiek geld wordt betaald, moet je gedegen verantwoorden wat je met dat geld hebt gedaan.

Het Commissariaat ziet toe op de inrichting van het bestuur en het interne toezicht van media-instellingen. Daarbij controleren we goed hoe publieke media-instellingen omgaan met het publieke geld dat ze hebben gekregen. Ook kijkt het Commissariaat of de governance en de bedrijfsprocessen transparant zijn ingericht.

Het Commissariaat toetst de waarborgen die de media-instellingen hiervoor aanbrengen op hun effectiviteit, al dan niet ondersteund door interne of externe accountants. Om objectief te kunnen toetsen is het essentieel dat het Commissariaat een onafhankelijke positie heeft.

In gesprek met raden van toezicht

Het Commissariaat heeft in mei 2014, samen met de Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO), een congres georganiseerd over good governance, waarvoor de raden van toezicht en de raden van bestuur van de landelijke publieke media-instellingen werden uitgenodigd. Dit congres werd later in het jaar gevolgd door gesprekken met de raden van toezicht. Zo konden we nader kennismaken en zorgen voor een goede aansluiting tussen intern en extern toezicht. Naar aanleiding van deze gesprekken overweegt het Commissariaat ook in 2015 een rondetafelbijeenkomst te organiseren. Ook verkent het Commissariaat of een platform van interne toezichthouders – op initiatief van de sector – mogelijk is.

Beleidsregel AO/IB voor landelijke en regionale publieke media-instellingen

Nieuwe bepaling in de Mediawet

Op 1 januari 2014 is in Mediawet een bepaling opgenomen om de kans op onrechtmatige bestedingen te verkleinen. Sindsdien moeten landelijke en regionale publieke media-instellingen hun organisatie zo inrichten dat de rechtmatigheid van de besteding van publieke middelen door de media-instelling gewaarborgd is. De media-instelling moet ook kunnen aantonen dat zij op basis van een risico-inschatting interne beheersingsmaatregelen hebben opgezet, en dat deze effectief werken, zodat zij de risico’s op onrechtmatigheden verkleinen. Het Commissariaat ziet hier op toe.

Implementatie van de beleidsregel AO/IB

In 2014 is het Commissariaat begonnen met het opstellen van een beleidslijn administratieve organisatie en interne beheersing. Zo brengen we op een overzichtelijke manier de eisen in kaart die de wet stelt aan een adequate interne beheersingsomgeving, maken we duidelijk wat de eigen verantwoordelijkheid van de media-instellingen is en hoe het Commissariaat de administratieve organisatie en interne beheersing van de media-instellingen zal gaan toetsen. Het resultaat was een plan van aanpak voor 2015. In dialoog met de media-instellingen zullen we ook een nieuwe beleidsregel AO/IB uitvaardigen. Het Commissariaat zoekt hierbij de dialoog met de interne en de controlerend accountants van de media-instellingen.

Gerelateerd