Communicatie onmisbaar voor effectief toezicht

Het Commissariaat voor de Media is een open en transparante organisatie. Via verschillende communicatiemiddelen laat het Commissariaat zien hoe wij onze wettelijke taken verrichten. Het Commissariaat onderhoudt contact met alle spelers in het veld, bijvoorbeeld door hen frequent te informeren over hoe we de geldende wet- en regelgeving toepassen. Door deze actieve communicatie stimuleren we media-instellingen geldende normen te internaliseren, zodat de kans op overtredingen afneemt.

Werkwijze Communicatie

De afdeling Externe Betrekkingen en Advisering heeft in 2014 een ‘Werkwijze Communicatie’ opgesteld. Dit document, in december 2014 gepubliceerd in de Staatscourant en in werking getreden, beschrijft de manier waarop het Commissariaat met de buitenwereld communiceert over de toezichtpraktijk. De ‘Werkwijze Communicatie’ is een onderdeel van de verantwoording die het Commissariaat aflegt over hoe wij onze wettelijke taken uitoefenen.

Het digitale Commissariaat

Het Commissariaat voor de Media is transparant, toegankelijk en 24 uur per dag online. Indien gewenst en geschikt zetten we sociale media in om voorlichting te geven over mediawettelijke regels en de werkzaamheden van het Commissariaat.

Websites

De websites vormen een belangrijke bron van informatie over de werkzaamheden en taken van het Commissariaat. Op www.cvdm.nl staan onder meer:
 • Alle relevante wet- en regelgeving;
 • Besluiten, rapporten en adviezen;
 • Informatiefolders en –brochures;
 • Antwoorden op veelgestelde vragen.
Op www.mediamonitor.nl staan onder meer:
 • Alle publicaties van de Mediamonitor van de afgelopen jaren;
 • Relevante nieuwsberichten.
Op boekenprijs.cvdm.nl staan onder meer:
 • Alle boekenprijzen
 • Module om nieuwe vaste boekenprijzen mee aan te melden
De informatie op de websites maakt het voor omroepen en uitgevers makkelijker om zich aan de Mediawet 2008 en Wet op de Vaste Boekenprijs te houden. Daarnaast maken we de taken en bevoegdheden van het Commissariaat inzichtelijk voor een breder publiek.

Service Portal

In 2014 zijn de eerste stappen gezet op weg naar een ‘Service Portal’. Via dit digitale loket is het straks mogelijk om op een veilige en eenvoudige manier gegevens aan te leveren bij het Commissariaat. Deze digitale dienstverlening vergroot niet alleen de efficiëntie van de organisatie, maar levert ook lastenvermindering op voor het Commissariaat én onze stakeholders.

Twitter

Via @commvdmedia is het Commissariaat op Twitter actief. Belangrijke nieuwsberichten worden via Twitter aangekondigd. Daarnaast wordt Twitter gebruikt om actualiteiten en nieuws rondom stakeholders en het Commissariaat te volgen.

Publieksvragen

In 2014 heeft het Commissariaat een groot aantal vragen en klachten uit de samenleving ontvangen. Deze vragen en klachten maken duidelijk wat er speelt onder het publiek en welke onderwerpen extra aandacht nodig hebben. In de antwoorden op de vragen en klachten kunnen we ook de taken en bevoegdheden van het Commissariaat toelichten. De meeste vragen en klachten kwamen digitaal binnen via het contactformulier op de website of via het mailadres publieksvragen@cvdm.nl.

Aantal en inhoud publieksvragen

In totaal heeft het Commissariaat het afgelopen jaar 256 publieksvragen beantwoord en 128 klachten afgehandeld. De vragen en klachten gingen vooral over:
 • de toepassing van de Mediawet 2008;
 • vermeende overtredingen van de Mediawet 2008;
 • de taken en bevoegdheden van het Commissariaat.
Daarnaast heeft het Commissariaat bijna achthonderd klachten ontvangen over het uiterlijk van Zwarte Piet in het Sinterklaasjournaal. In een algemene reactie heeft het Commissariaat uitgelegd dat het hier ging om inhoudelijke keuzes van de betreffende omroep en dat het Commissariaat hier geen bemoeienis mee heeft. Het Commissariaat zal alleen optreden, en altijd achteraf, als omroepen mediawettelijke regels overtreden. Dit draagt bij aan de onafhankelijkheid van de publieke omroep.

Nieuwsbrief

In 2014 hebben we de eerste digitale nieuwsbrieven verstuurd. In deze nieuwsbrief draagt het Commissariaat zijn visie uit door:
 • het beleid en de drijfveren daarvoor nader toe te lichten;
 • opvallende besluiten en publieksvragen uit te lichten;
 • te laten zien hoe het Commissariaat, al dan niet samen met anderen, zijn werk doet.
Geïnteresseerden kunnen zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief bestaat uit korte teksten, die via een link verwijzen naar de volledige tekst van het bericht op de website van het Commissariaat. In 2014 is onder meer aandacht besteed aan:
 • toezicht op maat;
 • publiek-private samenwerking;
 • good governance;
 • uitgebrachte adviezen aan de staatssecretaris;
 • de internationale werkzaamheden van het Commissariaat.
 

WOB verzoeken

Naast de actieve openbaarmaking van al onze besluiten, komt het ook voor dat het Commissariaat op verzoek informatie openbaar maakt. In die gevallen weegt het Commissariaat het belang van openbaarmaking tegen de wettelijke beperkingen op openbaarmaking zoals die zijn opgenomen in de Wet openbaarheid van bestuur. Daarbij overlegt het Commissariaat altijd met degenen op wie de informatie betrekking heeft. In 2014 heeft het Commissariaat acht verzoeken om openbaarmaking van informatie ontvangen. Hierop is als volgt beslist:
 • twee maal afgewezen wegens bedrijfsvertrouwelijkheid van de informatie;
 • vijf maal grotendeels of gedeeltelijk toegekend zonder openbaarmaking van de bedrijfsvertrouwelijke informatie; en
 • een maal volledig aan het verzoek tegemoetgekomen.

Gerelateerd