Advisering aan de staatssecretaris over de NPO

Het Commissariaat brengt periodiek advies uit aan de staatssecretaris van OCW, bijvoorbeeld over de meerjarenbegroting van de NPO, over de prestatieovereenkomst van de NPO en eens in de vijf jaar over de aanvragen voor erkenningen en het concessiebeleidsplan. Daarnaast verzoekt de staatssecretaris het Commissariaat geregeld advies te geven bij bijzondere kwesties zoals het bepalen van de prijs die de omroepen voor hun programmagegevens mogen vragen.

Advies naleving prestatieovereenkomst – bereik jongeren aandachtspunt

Jaarlijks rapporteert het Commissariaat over de naleving van de prestatieovereenkomst door de NPO. In 2014 heeft het Commissariaat gekeken naar de gegevens die de NPO heeft gerapporteerd over het jaar 2013. Daarbij bleek dat de NPO er niet in is geslaagd in 2013 meer jongeren te bereiken. In de prestatieovereenkomst stond dat NPO het bereik van Nederland 3 onder de doelgroep 20-34 jaar verder zou vergroten, maar dat bereik nam in 2013 juist af. Ook was het weekbereik van de drie publieke televisienetten gedaald.

Meerjarenbegroting NPO – verder vergroten transparantie aandachtspunt

Als onafhankelijk toezichthouder adviseert het Commissariaat de staatssecretaris van OCW over de meerjarenbegroting (MJB) van de NPO. In het advies over de MJB 2015–2019 beoordeelde het Commissariaat onder meer de beleidsvoornemens en de begroting van de NPO.

In voorgaande jaren adviseerden we de NPO te zorgen voor grotere transparantie van de MJB. Dit heeft de NPO gedaan door afzonderlijke inkomstencategorieën in kaart te brengen. Voor de komende concessiebeleidsperiode vindt het Commissariaat een verdere uitsplitsing naar kostensoorten in de MJB wenselijk.

De NPO geeft voldoende invulling aan de publieke mediaopdracht, al hebben de bezuinigingen zichtbaar invloed op de programmering. Op basis van het genrebeleid en programmatische accenten heeft de NPO het budget voor de netten opnieuw ingedeeld. Inzet is het behoud van een breed en gevarieerd aanbod, om het onderscheidende karakter van de NPO te waarborgen. Dit heeft onder meer geleid tot een bezuiniging op amusement en human interest.

Gerelateerd