Aanwijzingen lokale omroepen

Sterkere lokale omroepen door schaalvergroting en samenwerking. Kort samengevat is dat de ambitie voor de toekomst van de lokale omroepsector. De OLON, de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland, neemt allerlei initiatieven om deze ambitie te verwezenlijken. Het Commissariaat informeert - als onafhankelijk toezichthouder - de OLON en andere betrokkenen over de ruimte die de mediawetgeving daarvoor biedt.

Uitwisseling content

Het Commissariaat heeft met de OLON en het ministerie van OCW gesproken over het vereenvoudigen van het uitwisselen van content tussen lokale omroepen. Voor deze uitwisseling, nu nog een nevenactiviteit, moet het Commissariaat toestemming geven. Met een algemene toestemming zou het Commissariaat de uitwisseling kunnen vereenvoudigen, maar dat kan alleen als de lokale omroepen onderling afspraken maken over uitwisseling van content en deze – via de OLON – aan het Commissariaat voorleggen.

Nieuwe aanwijzingsprocedure

Het Commissariaat heeft de aanwijzingsprocedure voor lokale omroepen vernieuwd, aangepast en verhelderd. Bij de aanwijzing van lokale omroepen is onafhankelijkheid een belangrijk aandachtspunt voor het Commissariaat. Zo ziet het Commissariaat erop toe dat de inhoudelijke, redactionele en journalistieke vrijheid van de omroep is geborgd. Het advies van de gemeenteraad speelt bij de beslissing tot aanwijzing een belangrijke rol. Door dit advies kan het Commissariaat rekening houden met lokale omstandigheden, en dat vergroot de legitimatie van de omroep. De nieuwe aanwijzingsprocedure geeft een heldere rolverdeling, zodat al voor de aanvraag duidelijk is wie wat wanneer moet doen. Zo biedt het Commissariaat duidelijkheid over de spelregels die we hanteren bij de aanwijzing van een lokale omroep. In overleg met OLON en VNG zal het Commissariaat in 2015 lokale omroepen en gemeenten voorlichten over de nieuwe aanwijzingsprocedure.

Nieuwe brochure

Het Commissariaat brengt in 2015 een nieuwe brochure uit waarin we de mediawettelijke regels voor de lokale omroepen systematisch en geordend presenteren. Met deze brochure zullen lokale omroepen makkelijker hun weg kunnen vinden in de voor hen relevante regels. Ook zal het Commissariaat overleggen met de OLON over het optimaliseren van het toezicht op de naleving van de Mediawet door lokale omroepen.

Gerelateerd