ERGA: nieuw netwerk van EU-mediatoezichthouders

Het Commissariaat speelt een actieve rol binnen de European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA), het nieuwe samenwerkingsverband van mediatoezichthouders in de EU.

Tijdens de eerste vergadering, op 4 maart 2014, benoemde het comité de volgende leden:

  • Voorzitter: Olivier Schrameck, hoofd van de Franse toezichthouder CSA.
  • Vicevoorzitter: Madeleine de Cock Buning, voorzitter van het Commissariaat voor de Media.
  • Vicevoorzitter: Jan Dworak, voorzitter van de Poolse media-autoriteit KRRT.

Per 1 januari 2016 zal Madeleine de Cock Buning het voorzitterschap van ERGA op zich nemen.

Het Commissariaat was intensief betrokken bij de totstandkoming van het werkprogramma van ERGA voor 2014. Zo fungeert het Commissariaat als voorzitter van de werkgroep ‘Bescherming minderjarigen’. Tijdens de tweede ERGA-vergadering presenteerde het Commissariaat een discussiedocument met daarin een plan van aanpak voor een verdiepend onderzoek naar betere bescherming van minderjarigen in een geconvergeerde wereld. Het document werd unaniem aangenomen.

EPRA, ERGA of Contact Comité?

De in 2014 opgerichte European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA) is een comité van experts. ERGA is opgericht om de Europese Commissie te helpen met het vormgeven en toepassen van Europese mediaregelgeving. Ook is ERGA een uniek platform om kennis en kunde uit te wisselen; zo kunnen media-autoriteiten snel inspelen op internationale ontwikkelingen. Bijvoorbeeld rond gelijk speelveld en de bescherming van minderjarigen.

Een belangrijk verschil tussen ERGA en het reeds lang bestaande Contact Comité is dat in het laatstgenoemde comité de lidstaten voornamelijk via de ministeries zijn vertegenwoordigd; de discussies daar gaan vooral over implementatiewetgeving.

In de komende jaren worden voorbereidingen getroffen voor een herziening van de AVMD Richtlijn. In dit proces kan ERGA haar toegevoegde waarde bewijzen door de Commissie van nuttige feedback en adviezen te voorzien. Uiteraard zal de internationale samenwerking binnen ERGA ook helpen om op toezichtniveau adequaat te reageren op de snelle veranderingen binnen de Europese mediasector.

De voortrekkersrol die het Commissariaat binnen ERGA vervult, kan alleen goed tot zijn recht komen als het Commissariaat onafhankelijk functioneert van industrie en overheid. In de ERGA-subgroep over onafhankelijkheid van toezichthouders heeft het Commissariaat dan ook bijgedragen aan de formulering van het ERGA-statement over onafhankelijkheid van mediatoezichthouders.

Verder heeft het Commissariaat deelgenomen aan de subgroep ‘Materiële jurisdictie’. Daarin staat de vraag centraal in hoeverre we de reikwijdte van een toekomstige Richtlijn Audioviduele Mediadiensten (AMVD) moeten uitbreiden naar andere spelers dan de traditionele mediadienstaanbieders.

Drie ERGA-bijeenkomsten in 2014

BijeenkomstDatumLocatieOp de agenda
1e plenaire ERGA-vergadering4 maart 2014Brussel• Benoeming Olivier Schrameck (hoofd Franse toezichthouder CSA) tot voorzitter, Madeleine de Cock Buning en Jan Dworak (voorzitter van de Poolse media-autoriteit KRRT) tot vicevoorzitters.
• Vaststelling procedureregels
1e bijeenkomst ERGA subgroep inzake onafhankelijkheid 14 oktober 2014BrusselTijdens de eerste bijeenkomst van deze ERGA werkgroep is langdurig gesproken over het voorstel voor een ERGA statement over onafhankelijk mediatoezicht dat op agenda stond van de plenaire vergadering van ERGA een week later in Brussel. In het statement zijn de algemene basisprincipes van onafhankelijk mediatoezicht opgenomen.
2e plenaire ERGA-vergadering21 oktober 2014Brussel• bevindingen van de drie ERGA-subgroepen ‘Bescherming van minderjarigen’, ‘Materiële jurisdictie’ en ‘Onafhankelijkheid van toezichthouders’
• Vaststelling ERGA-werkprogramma voor 2015. Dan zal een werkgroep ‘Territoriale jurisdictie’ worden ingesteld.

Gerelateerd